بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ساسان ناصح


موارد یافت شده: 20

1 - A Colpitts CMOS Quadrature VCO Using Direct Connection of Substrates for Coupling (چکیده)
2 - A new 1.4-GHz soil moisture sensor (چکیده)
3 - A second-harmonic LC-quadrature voltage controlled oscillator with direct connection of MOSFETs’ substrate (چکیده)
4 - CMOS second-harmonic quadrature voltage controlled oscillator using substrate for coupling (چکیده)
5 - ساختاری جدید برای نوسانسازهای متعامد LC با نویز فاز و توان مصرفی پایین در فناوری CMOS (چکیده)
6 - A new robust capacitively coupled second harmonic quadrature LC oscillator (چکیده)
7 - تقویت کننده کم نویز در باند فرکانسی 3.1-10.6 GH با استفاده از روش خنثی سازی نویز (چکیده)
8 - New capacitive coupled superharmonic quadrature LC-VCO (چکیده)
9 - ارائه یک ابزار طراحی جدید مبتنی بر شبیه سازی، برای بهینه سازی نوسانسازهایLC با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفی (چکیده)
10 - High Gain CMOS UWB LNA Employing Thermal Noise Cancellation (چکیده)
11 - A CMOS Low-Noise Low-Power Quadrature LC Oscillator (چکیده)
12 - A new low-phase noise direct-coupled CMOS LC-QVCO (چکیده)
13 - On the Linearization of MOSFET Capacitors (چکیده)
14 - Multiphase Signal Generation Using Capacitive Coupling of LC-VCOs (چکیده)
15 - A Low-Voltage Low-Noise Superharmonic Quadrature Oscillator (چکیده)
16 - افزایش گاف کامل در ساختارهای کریستال فوتونی تیغه ای (چکیده)
17 - Design of High Efficiency Wide Band 60º Bend for TE Polarization (چکیده)
18 - Optimization of Two-Dimensional Photonic Crystal Waveguide for TE and TM Polarizations (چکیده)
19 - نوسانساز متعامد تفاضلی LC با مصرف توان پایین و نویز کم (چکیده)
20 - A New Quadrature LC Ocillator (چکیده)