بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سعید علیقلی


موارد یافت شده: 11

1 - Estimating engineering properties of igneous rocks using semi-automatic petrographic analysis (چکیده)
2 - آنالیز مدال سنگ به روش نقطه شماری بر روی تصاویر روبشی مقاطع نازک (چکیده)
3 - Evaluating the Relationships Between NTNU/SINTEF Drillability Indices with Index Properties and Petrographic Data of Hard Igneous Rocks (چکیده)
4 - Automatic mineral identification using color tracking (چکیده)
5 - آنالیز مقطع نازک سنگ و کاربرد آن در مهندسی سنگ (مطالعه موردی: گرانیتوئید کوهسنگی مشهد) (چکیده)
6 - آنالیز مدال سنگ به روش نقطه شماری بر روی تصاویر روبشی مقاطع نازک (چکیده)
7 - Strength/Brittleness Classification of Igneous Intact Rocks Based on Basic Physical and Dynamic Properties (چکیده)
8 - برآورد آنالیز شیمیایی وطبقه بندی توده گرانیتوئیدی کوهسنگی مشهد بر اساس آنالیز مدال (چکیده)
9 - برآورد خصوصیات مکانیکی گرانیتوئید کوهسنگی مشهد بر مبنای محاسبه ضریب بافت (چکیده)
10 - Automated mineral identification algorithm using optical properties of crystals (چکیده)
11 - ارزیابی پتانسیل سایندگی سازندهای آیتامیر و نیزار در مقاطع مختلف رسوبی (چکیده)