بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیده فائزه تقی زاده


موارد یافت شده: 9

1 - شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs) (چکیده)
2 - Phenolic profile and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solvents (چکیده)
3 - Phenolic profle and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solvents (چکیده)
4 - Risk assessment of exposure to aflatoxin B1 and ochratoxin A through consumption of different Pistachio ( Pistacia vera L.) cultivars collected from four geographical regions of Iran (چکیده)
5 - تاثیر حلال های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (چکیده)
6 - Assessment of phenolic profile and antioxidant power of five pistachio cultivars collected from four geographical regions of Iran (چکیده)
7 - مطالعه تاثیر کروناتین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زرشک بومی (Berberis crataegina, Berberis integrrima) تحت شرایط تنش شوری (چکیده)
8 - Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of five pistachio ( Pistacia vera L.) cultivars collected from different geographical sites of Iran (چکیده)
9 - (Cydonia oblonga) " ارزیابی ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی، هگزانی و آبی میوه "به (چکیده)