بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی حسین خانی


موارد یافت شده: 16

1 - تأثیر ترکیب جیره بر بیان ژن برخی آنزیمهای کبدی دخیل در متابولیسم در بره های پرواری (چکیده)
2 - استفاده از روش Real time-PCR برای شمارش جمعیت پروتوزای شکمبه در جیره بره های پرواری (چکیده)
3 - بررسی تاثیر جایگزینی دانه جو با پسماند رستوران بر جمعیت باکتریهای متانوژن با استفاده از روش Real time - PCR (چکیده)
4 - شمارش جمعیت کل باکتریهای شکمبه با استفاده از روش Real time-PCR (چکیده)
5 - ارتباط اندازه قطعات یونجه و سطوح مختلف ماده خشک جیره با برخی شاخصهای متابولیکی ورفتاری مرتبط با سلامت دام در گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
6 - تعیین ترکیب شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز ضایعات کارخانجات ماکارونی، رشته، بیسکویت، پفک، لپه پاک کنی و بوجاری لپه (چکیده)
7 - Seasonal changes of lameness and relation with hoof lesions in dairy cow (چکیده)
8 - The effect of concentrate to forage ratios on Ruminococcus albus population in rumen fluid of Holstein steers determined by real time PCR (چکیده)
9 - Effect of alfalfa hay particle size and dry matter content of barley based diets on ruminal, faecal and blood measurements of dairy cows in early lactation (چکیده)
10 - the effect of forage particle size and water addition to barley based TMR on eating and rumination behavior and ruminal pH in early lactation period (چکیده)
11 - فرآوری فیزیکی جیره های کاملاً مخلوط و تأثیر آن بر مصرف انتخابی اجزای خوراک در گاوهای شیرده (چکیده)
12 - تشخیص، درجه بندی لنگش و ارتباط آن با عارضه های سُمی و تعیین عوامل موثر بر بروز آن (چکیده)
13 - Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
14 - Effect of Alfalfa Hay Particle Size and Water Addition to Barley Base Diets on Dairy Cows Performance in early Lactation (چکیده)
15 - The effects of feed bunk competition on the feed sorting behavior of close – up dry cows (چکیده)
16 - The effect of Feed Bunk competition on the Feed sorting Behavior of Close-Up Dry Cows (چکیده)