بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علیرضا یوسفی


موارد یافت شده: 10

1 - Steady shear flow behavior and thixotropy of wheat starch gel: Impact of chemical modification, concentration and saliva addition, (چکیده)
2 - برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی نشاسته های فسفریله و هیدروکسی پروپیله گندم (چکیده)
3 - In vitro gastrointestinal digestibility of native, hydroxypropylated and cross-linked wheat starches (چکیده)
4 - Dynamic rheological properties of wheat starch gels as affected by chemical modification and concentration (چکیده)
5 - توزیع تاج پوشش سویا (.Glycine max L)، توق (.Xanthium strumarium L ) و تاج خروس (Amranthus retroflexus) در شرایط مختلف تداخل (چکیده)
6 - Influence of temperature, mono- and divalent cations on dilutesolution properties of sage seed gum (چکیده)
7 - The Kinetics of Forced Convective Air-drying of Papaya (Carica papaya L.) Slices Pretreated in Osmotic Solution (چکیده)
8 - پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علفهای هرز خاکشیر Descurainia sophia (L.) ) Desv.) و ازمک( Cardaria draba (L.) (Webb.در مزرعه کلزا(Brassica napus L.) در شرایط زنجان (چکیده)
9 - بررسی تاثیر تراکم های مختلف ذرت بر زیست توده و جمعیت علف های هرز (چکیده)
10 - بررسی تاثیر تراکم گیاه زراعی و رقابت علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays ) (چکیده)