بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مجید رستمی


موارد یافت شده: 10

1 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی در دو علف هرز توق و بنگ دانه (چکیده)
2 - تاثیر تنش خشکی بر صفات ریشه و اندام هوایی گیاه داوریی زوفا (Hyssopus officinalis) (چکیده)
3 - بررسی اثر متقابل تنش شوری و تغذیه معدنی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو (چکیده)
4 - Evaluation of chlorophyll meter for prediction of nitrogen status of corn (Zea mays) (چکیده)
5 - The allelopathic potential of saffron(Crocus sativus L.) on following crop in rotation (چکیده)
6 - evaluation of chlorophyll meter data for nitrogen fertilizer manegement in maize (چکیده)
7 - Evaluation of chlorophyll meter (spad) for predicts Nitrogen status of corn (Zea mays L.) In the Field (چکیده)
8 - تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف های هرز کشت جو در منطقه کرج (چکیده)
9 - بررسي اثر دوره بحراني رقابت علف هاي هرز بر عملكرد، اجزاي عملكرد و خصوصيات مورفوفيزيولوژيك لوبيا رقم (چکیده)
10 - اثر تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن سه رقم گلرنگ در شرائط آبیاری با آب شور (چکیده)