بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مجید جامی الاحمدی


موارد یافت شده: 10

1 - چالش های بخش کشاورزی در مواجهه با خشک‌سالی و کمبود آب و راهکارهای احتمالی (چکیده)
2 - اثر سویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ (چکیده)
3 - اولین گزارش گونه Bedellia somnulentella (Zeller, 1847) (Lep.: Bedelliidae) از ایران (چکیده)
4 - تأثیر هورمون های اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر فرایندهای پیشگیری و بهبود زوال بذر دو رقم کنجد (چکیده)
5 - امکان سنجی کنترل پیچک صحرایی با استفاده از حشره بذر خوار (Spermophagus sericeus ) (چکیده)
6 - بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره اندامهای هوایی خیار بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس خوابیده (چکیده)
7 - Water Relations of Kochia (Kochia scoparia (L.) Schrad) under Different Salinities of Irrigation Water (چکیده)
8 - اثر شوری بر ویژگیهای بهره وری نوری گیاه جارو (چکیده)
9 - AgroEcological Zoning and potential yield of Saffron in Khorasan-Iran (چکیده)
10 - اثرتاریخ کاشت و زمان قطع آبیاری بر رشد و نمو و زودرسی پنبه رقم ورامین (چکیده)