بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مجید کاظمی


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی ظرفیت باربری نهایی پی مرکب حلقوی پوسته‌ای در خاک دانه ای (چکیده)
2 - بررسی روشهای مختلف بازسازی نمونه های ماسه ای جهت مطالعات آزمایشگاهی (چکیده)
3 - بازسازی نمونه‌های بزرگ ماسه‌ای با روش بارش پرده‌ای ماسه (چکیده)
4 - Geofluids assessment of the Ayub and Shafa hot springs in Kope-Dagh zone (NE Iran): an isotopic geochemistry approach (چکیده)
5 - Geothermal Rreservoir Characteristics (T & D) of Ayub Peighambar and Shafa Hot Springs Using Geothermometers and Environmental 2H and 18O Isotopes (چکیده)
6 - نگرشی بر ترکیب شیمیایی و کاربردهای صنعتی چشمه های آب گرم ایوب و صفا به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر ژئوترمال (چکیده)
7 - بررسی منابع ژئوترمال (چشمه های آبگرم ایوب و آبگرم شفا- استان خراسان شمالی) (چکیده)
8 - محاسبه تغییرات حجم آبخوان آبرفتی فارسان-جونقان طی دوره آماری 20 ساله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (چکیده)
9 - پهنه بندی میزان ضخامت لایه تغذیه شونده آبخوان فارسان- جونقان با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی(WTF) (چکیده)
10 - روشی کاربردی در طرح بهینه گروه شمع (چکیده)