بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمود یلمه


موارد یافت شده: 12

1 - Optimisation and modelling green bean's ultrasound blanching (چکیده)
2 - GA-ANN and ANFIS Models and Salmonella Enteritidis Inactivation by Ultrasound (چکیده)
3 - مدل سازی الگوریتم ژنتیک شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش گویی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر جمعیت اشریشیا کلای (چکیده)
4 - ارزیابی اثر پرتو فرابنفش بر رشد اشریشیا کلی و باسیلوس سرئوس جدا شده ازشیرخام و برنج خام (چکیده)
5 - کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج رنگ از دانه آناتو به کمک امواج فراصوت (چکیده)
6 - Modeling of antibacterial activity of annatto dye on Escherichia coli in mayonnaise (چکیده)
7 - اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر چند باکتری بیماری زا (چکیده)
8 - ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ رﻧﮓ آﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﭘﯿﻮژﻧﺲ، اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽ ،اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ (چکیده)
9 - از بین بردن ساختار بیوفیلم باکتریها با استفاده از فاژها (چکیده)
10 - ارزیابی اثر نمک طعام بر رشد آسپرژیلوس نایجر جدا شده از رب گوجه فرنگی (چکیده)
11 - بهینه سازی شرایط استخراج رنگ دانه آناتو به روش خیساندن (چکیده)
12 - Optimization of ultrasound-assisted extraction of natural pigment from annatto seeds by response surface methodology (چکیده)