بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمود فرزانه گرد


موارد یافت شده: 70

1 - Energy, exergy, economic analysis and optimization of single-effect absorption chiller network (چکیده)
2 - Comprehensive techno-economic and environmental sensitivity analysis and multi-objective optimization of a novel heat and power system for natural gas city gate stations (چکیده)
3 - Selecting best painting colour for crude oil storage tanks exterior surface (چکیده)
4 - Thermo-hydraulic analysis and optimization of CuO/water nanofluid inside helically dimpled heat exchangers (چکیده)
5 - Experimental and numerical investigation on hydrothermal performance of nanofluids in micro-tubes (چکیده)
6 - Effect of Compressor Emergency Shutdown in Various Compressor Station Configurations on Natural Gas Transmission Pipeline (چکیده)
7 - Machine learning methods for precise calculation of temperature drop during a throttling process (چکیده)
8 - تحلیل ترمودینامیکی و زیستمحیطی یک سیستم تولید همزمان قدرت و گرمایش برمبنای بازیافت حرارت از سیکل توربین گازی (چکیده)
9 - محاسبه چگالی و سرعت صوت متان خالص در فاز مایع با استفاده از معادله حالت GERG-2008 (چکیده)
10 - شبیه سازی کمپرسورهای رفت و برگشتی دو مرحله ای گاز طبیعی بر پایه معادله حالت AGA8 (چکیده)
11 - Numerical simulation of pressure pulsation effects of a snubber in a CNG station for increasing measurement accuracy (چکیده)
12 - A numerical and experimental study on the energy efficiency of a regenerative Heat and Mass Exchanger utilizing the counter-flow Maisotsenko cycle (چکیده)
13 - Optimizing chevron plate heat exchangers based on the second law of thermodynamics and genetic algorithm (چکیده)
14 - Precise prediction of biogas thermodynamic properties by using ANN algorithm (چکیده)
15 - Proposal and assessment of a novel hybrid system for water desalination using solar and geothermal energy sources (چکیده)
16 - Applicability of connectionist methods to predict dynamic viscosity of silver/water nanofluid by using ANN-MLP, MARS and MPR algorithms (چکیده)
17 - بهینه‌سازی ابعاد هندسی فایرتیوب و هیت‌کویل گرمکن‌های ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز (چکیده)
18 - Investigating the effect of engine speed and flight altitude on the performance of throttle body injection (TBI) system of a two-stroke air-powered engine (چکیده)
19 - Compact Finite Difference Investigation of Pressure Field Governed by a Three Dimensional Wave Equation (چکیده)
20 - Precise calculation of natural gas sound speed using neural networks: An application in flow meter calibration (چکیده)
21 - شبیه سازی عددی جریان دوبعدی نشت گاز طبیعی از خطوط توزیع گاز درون شهری (چکیده)
22 - (Response of natural gas distribution pipeline networks to ambient temperature variation (unsteady simulation (چکیده)
23 - مدل‌سازی ترمودینامیکی کمپرسورهای رفت و برگشتی گاز طبیعی چندمرحله‌ای (چکیده)
24 - بررسی جریان هوا در سیستم TBI یک موتور دو زمانه هوایی 30 سی‌سی (چکیده)
25 - ارزیابی معادلات مختلف به منظور مدل سازی لوله های ارتباطی در فرایند پرشدن سریع مخزن خودرو (چکیده)
26 - مدلسازی جریان گذرا، غیر همدما و تراکم پذیر در خطوط لوله انتقال گاز طبیعی (چکیده)
27 - Novel natural gas molecular weight calculator equation as a functional of only temperature, pressure and sound speed (چکیده)
28 - Optimal sizing of power generation unit capacity in ICE-driven CCHP systems for various residential building sizes (چکیده)
29 - A novel method for calculating natural gas density based on Joule Thomson coefficient (چکیده)
30 - Optimizing natural gas reciprocating expansion engines for Town Border pressure reduction stations based on AGA8 equation of state (چکیده)
31 - Thermo-economic analysis and sizing of a PV plant equipped with a compressed air energy storage system (چکیده)
32 - Timing optimization of single-stage single-acting reciprocating expansion engine based on exergy analysis (چکیده)
33 - The first and second law analysis of a grid connected photovoltaic plant equipped with a compressed air energy storage unit (چکیده)
34 - Effects of natural gas compositions on CNG (compressed natural gas) reciprocating compressors performance (چکیده)
35 - Thermodynamic analysis of natural gas reciprocating compressors based on real and ideal gas models (چکیده)
36 - Performance assessment of a natural gas expansion plant integrated with a vertical ground-coupled heat pump (چکیده)
37 - Mathematical modeling of fast filling process at CNG refueling stations considering connecting pipes (چکیده)
38 - Unsteady natural gas flow within pipeline network, an analytical approach (چکیده)
39 - Thermodynamic analysis of a CNG refueling station considering the reciprocating compressor (چکیده)
40 - Performance assessment of vortex tube and vertical ground heat exchanger in reducing fuel consumption of conventional pressure drop stations (چکیده)
41 - Thermodynamic analysis of medium pressure reciprocating natural gas expansion engines (چکیده)
42 - A new design for natural gas pressure reduction points by employing a turbo expander and a solar heating set (چکیده)
43 - Fuel Consumption Minimization in Greenhouses by Employing an Innovative System Taking Advantage of Solar and Geothermal Energies (چکیده)
44 - معرفی لوله گردبادی دوجداره و مقایسه تجربی عملکرد آن با لوله گردبادی معمولی (چکیده)
45 - Valve fault detection for single-stage reciprocating compressors (چکیده)
46 - شبیه سازی کارکرد موتور انبساطی دو طرفه با توجه به نوع شیر کنترلی و ترکیب گاز (چکیده)
47 - Natural gas compositions variation effect on capillary tube thermal mass flow meter performance (چکیده)
48 - Energy consumption pattern modification in greenhouses by a hybrid solar–geothermal heating system (چکیده)
49 - Selecting optimal volume ratio of reservoir tanks in CNG refueling station with multi-line storage system (چکیده)
50 - Integration of vertical ground-coupled heat pump into a conventional natural gas pressure drop station: Energy, economic and CO2 emission assessment (چکیده)
51 - Defining a technical criterion for economic justification of employing CHP technology in city gate stations (چکیده)
52 - Correlations for estimating natural gas leakage from above-ground and buried urban distribution pipelines (چکیده)
53 - Tube-in-tube helical heat exchangers performance optimization by entropy generation minimization approach (چکیده)
54 - طراحی و بررسی عددی جریان سنج جرمی حرارتی لوله‬مویین به‌عنوان کنتور گاز خانگی (چکیده)
55 - مدل‌سازی فرآیند پر شدن سریع با رویکرد مقایسه مدل‌های مختلف جایگاه‌های سوخت‌رسانی گاز طبیعی (چکیده)
56 - Thermodynamic Analysis of Single Reservoir Filling Process of Hydrogen Vehicle (چکیده)
57 - الگوریتم بهینه سازی فنی- اقتصادی سیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش و برق با موتور احتراق داخلی در یک ساختمان خانگی نمونه (چکیده)
58 - Exergy analysis and entropy generation of a reciprocating compressor applied in CNG stations carried out on the basis models of ideal and real gas (چکیده)
59 - Optimizing flow properties of the different nanofluids inside a circular tube by using entropy generation minimization approach (چکیده)
60 - An energetic and economic analysis of power productive gas expansion stations for employing combined heat and power (چکیده)
61 - محاسبه میزان هدررفت گاز طبیعی از یک حفره در خطوط لوله توزیع گاز زیرزمینی (چکیده)
62 - Energy and exergy analysis of reciprocating natural gas expansion engine based on valve configurations (چکیده)
63 - Sensitivity of natural gas flow measurement to AGA8 or GERG2008 equation of state utilization (چکیده)
64 - Measurement of methane emission into environment during natural gas purging process (چکیده)
65 - Thermo–Economical Evaluation of Producing Liquefied Natural Gas and Natural Gas Liquids from Flare Gases (چکیده)
66 - Using artificial neural network and quadratic algorithm for minimizing entropy generation of Al2O-EG/W nanofluid flow inside parabolic trough solar collector (چکیده)
67 - Heat transfer and entropy generation of the nanofluid flow inside sinusoidal wavy channels (چکیده)
68 - CFD analysis of natural gas emission from damaged pipelines: Correlation development for leakage estimation (چکیده)
69 - تحلیل عددی و آزمایشگاهی غبار گیر ذرات گوگرد توسط جداکننده سیکلونی در فرآیند دانه بندی گوگرد و ارائه راهکارهای عملی جهت افزایش بازدهی سیستم (چکیده)
70 - تحلیل عددی مشخصه های جریان سه فاز گاز-جامد-مایع در اسکرابر و بررسی راه های افزایش کارایی آن (چکیده)