بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدی مهاجرپور


موارد یافت شده: 9

1 - تعیین مناسب‌ترین شاخص برآورد تنش گرمایی-رطوبتی بر تولید شیر روزانه در یک گاوداری بزرگ صنعتی در مشهد (چکیده)
2 - بررسی مقادیر برگاب در آبیاری بارانی در دو گیاه سویا و گندم بهاره (چکیده)
3 - پیش‌بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ETo) با استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی (PCA) و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه (MLR-PCA) (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد) (چکیده)
4 - A new 1.4-GHz soil moisture sensor (چکیده)
5 - تاثیر اصلاحگرها بر میزان نگهداشت آب در مکش های گوناگون یک خاک شور – سدیمی (چکیده)
6 - تخمین سرعت نفوذ نهایی و لحظه ای آب در خاک با استفاده از توابع انتقالی (چکیده)
7 - تاثیر مواد بهساز بر ویژگی های هیدرولیکی خاک در یک خاک شور – سدیمی (چکیده)
8 - بررسی رابطه بین شیب منحنی رطوبتی و بعضی از ویژگیهای فیزیکی کیفیت خاک (چکیده)
9 - اندازه گیری تبخیر- تعرق گیاه مرجع از روش بالانس انرژی (نسبت باون) و مقایسه آن با داده های لایسیمتر (چکیده)