بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهرداد حجت


موارد یافت شده: 19

1 - تعیین مکان و ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده برای کاهش تراکم درشبکه انتقال مبتنی بر عدم قطعیتهای سیستم (چکیده)
2 - Stochastic congestion management considering power system uncertainties: a chance-constrained programming approach (چکیده)
3 - Chance-constrained programming approach to stochastic congestion management considering system uncertainties (چکیده)
4 - Stochastic congestion management considering power system uncertainties: a chance-constrained programming approach (چکیده)
5 - تخصیص تلفات انتقال در محیط ترکیبی قراردادهای دوجانبه - حوضچه توان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
6 - Probabilistic Congestion Management Considering Power System Uncertainties Using Chance-constrained Programming (چکیده)
7 - Security Based Congestion Management Considering Transmission Network Contingencies in a Competitive Environment (چکیده)
8 - مدیریت احتمالی تراکم با در نظر گرفتن عدم قطعیت های سیستم قدرت و استفاده از الگوریتم برنامه ریزی مبتنی بر شانس (چکیده)
9 - ارائه ی شاخصی کمی برای ارزیابی مستمر ریسک بهره برداری سیستم قدرت (چکیده)
10 - ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری تجاری در توسعه ی شبکه ی انتقال از دیدگاه یک شرکت تولید به عنوان سرمایه گذار (چکیده)
11 - تدوین مدل پیشنهادی بازار منطقه ای برق با مشارکت کشورهای همسایه (چکیده)
12 - DETERMINATION OF TARIFF FOR WHEELING CONTRACTS CONSIDERING FAIRNESS CONGESTION COSTALLOCATION (چکیده)
13 - پیش بینی کوتاه مدت بار صنایع با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته (چکیده)
14 - آنالیز اقتصادی افزایش تلفات و کاهش عمر ترانسفورماتور تحت بار هارمونیکی و فیلترگذاری به منظور کاهش هارمونیک جریان (چکیده)
15 - Transmission Congestion Cost Allocation Using Congestion Severity Index Considering load Participation in Transmission Line Flows (چکیده)
16 - با استفاده از مفهوم تخمین بوسیله شبکه های عصبیPool-Bilateral تخصیص تلفات در محیط ترکیبی (چکیده)
17 - تعیین تعرفه قراردادهای انتقال با تخصیص منصفانه هزینه تراکم (چکیده)
18 - تحلیل اقتصادی نصب ادوات FACTS جهت رفع تراکم در سیستمهای قدرت (چکیده)
19 - ارائه شاخصی جدید به منظور رتبه بندی کارآمدی نیروگاه ها در بازار برق از دیدگاه مالک (مطالعه موردی: نیروگاههای برق منطقه ای خراسان) (چکیده)