بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهناز آشنائی


موارد یافت شده: 9

1 - شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کدو در مزارع کدوئیان استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
2 - شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضوی (چکیده)
3 - آنالیز فیلوژنتیکی و تعیین ترادف ژن اینکلوژن بادی دو جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک (Carnation etched ring virus) (چکیده)
4 - بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر باززایی مستقیم میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
5 - Carnation Etched Ring Virus Elimination Through Shoot Tip Culture (چکیده)
6 - شناسائی فیتوپلاسمای همراه با فیلودی گل اشرفی (چکیده)
7 - ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استانهی خراسان رضوی و شمالی با الایزا و پی سی ار (چکیده)
8 - ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استان خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
9 - مقایسه توالی نوکلوتیدی ژن پروتیین پوششی و پروتیین حرکتی جدایه خراسان ویروس حلقه خراشکی میخک با سایر جدایه های بانک ژن (چکیده)