بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ناهید گرایلی


موارد یافت شده: 9

1 - ارزیابی جدایه های باسیلوس بومی در کنترل پوسیدگی نرم سیبزمینی و القای مقاومت در غده های آلوده (چکیده)
2 - Evaluation of the antagonistic potential of Bacillus strains against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum and their role in the induction of resistance to potato soft rot infection (چکیده)
3 - نقش زیستی باکتریوسینهای باکتری های گرم منفی (چکیده)
4 - Detection of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum associated with bacterial soft rot of two succulent plants in Iran using recA and pmrA Genes (چکیده)
5 - شناسایی اختصاصی زیرگونه Pcc جدا شده از کاکتوس بر اساس آنالیز ژن pmrA (چکیده)
6 - گروه بندی ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک٬ بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی همبستگی بین نشانگرها (چکیده)
7 - بررسی کارایی نشانگرها در انتخاب به کمک نشانگر MAS برای برخی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی کلزا Brassica napus L. در شرایط آب و هوایی ایران (چکیده)
8 - بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BtMV) (چکیده)
9 - بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BYV) (چکیده)