بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: کوروش شجاعی نوفرست


موارد یافت شده: 9

1 - تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
2 - ارزیابی تحمل به انجماد در ژنوتیپ های عدس(Lens culinarisMedik.) تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
3 - خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکی (چکیده)
4 - Freezing tolerance of lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes under laboratory conditions (چکیده)
5 - تحمل به یخ زدگی در چند گونه علف چمنی تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
6 - تأثیر محدودیت رطوبتی بر عملکرد و توزیع ماده خشک بین اندامهای هوایی و ریشه تحت شرایط کنترل شده (Triticosecale×Wittmack) تک بوته ژنوتیپهای تریتیکاله (چکیده)
7 - طراحی تناوبهای شش ساله و اثر آن بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز مزارع سیب زمینی (چکیده)
8 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
9 - ارزیابی علف های چمنی به تنش یخ زدگی با استفاده از ازمون نشت الکترولیت ها (چکیده)