بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abolghasem Bozorgnia


موارد یافت شده: 59

1 - مروری بر نامساویهای ماکسیمال از قرن 19 تا قرن 21 -(سخنرانی کلیدی 50 دقیقه) (چکیده)
2 - Some strong limit theorems for negatively dependent random variables (چکیده)
3 - نگاه تاریخی به وابستگی منفی-(سخنرانی کلیدی 50 دقیقه) (چکیده)
4 - قضیه حد مرکزی از قرن ۱۸ تا ۲۱ (چکیده)
5 - Exponential convergence rates for the kernel bivariate distribution function estimator under NSD assumption with application to hydrology data (چکیده)
6 - Convergence Rate for Estimator of Distribution Function under NSD Assumption with an Application (چکیده)
7 - Kernel density estimation under negative superadditive dependence and its application for real data (چکیده)
8 - SOME PROBABILISTIC INEQUALITIES FOR FUZZY RANDOM VARIABLES (چکیده)
9 - On the rate of complete convergence for weighted sums of NSD random variables and an application (چکیده)
10 - Complete convergence for weighted sums of arrays of APND random variables (چکیده)
11 - نامساوی نوع لویی و نگرشی دیگر بر قانون قوی اعداد بزرگ برای متغیرهای تصادفی وابسته (چکیده)
12 - On stochastic dominance and the strong law of large numbers for dependent random variables (چکیده)
13 - Negative dependence for fuzzy random variables: basic definitions and some limit theorems (چکیده)
14 - Maximal Inequalities and Some Convergence Theorems for Fuzzy Random Variables (چکیده)
15 - On stochastic dominance and the strong law of large numbers for dependent random variables (چکیده)
16 - Complete Convergence for Weighted sums of FGM random sequences (چکیده)
17 - Complete Convergence forWeighted Sums ofWeakly Negative Dependent of Random Variables (چکیده)
18 - On Complete Convergence of Moving Average Processes for NSD Sequences (چکیده)
19 - وابستگی سویی در مفصل های نامتقارن (چکیده)
20 - Some moment inequalities for fuzzy martingales and their applications (چکیده)
21 - Some Limit Theorems for Independent Fuzzy Random Variables (چکیده)
22 - Some limit theorems for fuzzy martingales (چکیده)
23 - Weakly Negative Dependent of Random Variables With Applications (چکیده)
24 - همگرایی کامل شکلهای دوخطی و درجه دوم متغیرهای تصادفی زیرگاوسی وابسته (چکیده)
25 - Complete convergence of moving-average processes under negative dependence sub-Gaussian assumptions (چکیده)
26 - اندازه گیری قابلیت سازگاری احتمالها (چکیده)
27 - Asymptotic behavior of product of two heavy-tailed Dependent Random Variables (چکیده)
28 - Structure of generalized bivariate Lomax distribution based on dependence (چکیده)
29 - Aspects of Negative Dependence Structures (چکیده)
30 - On the Kolmogorov inequalities for quadratic forms of dependent uniformly bounded random variables (چکیده)
31 - Strong Laws for Weighted Sums of Negative Dependent Random Variables (چکیده)
32 - The almost sure convergence of weighted sums of negatively dependent random variables (چکیده)
33 - Negatively dependent bounded random variable probability inequalities and the strong law of large numbers (چکیده)
34 - Some Probability Inequalities for Quadratic Forms of Negatively Dependent Subgaussian Random Variables (چکیده)
35 - Estimates for tail probabilities of bilinear forms in negatively dependent subgaussian random variables (چکیده)
36 - Complete convergence for negatively dependent random variables (چکیده)
37 - The Strong Law of Large Numbers for Negatively Dependent Generalized Gaussian Random Variables (چکیده)
38 - Structure Of Generalized Bivariate Lomax Distribution Based On Dependence And Information Measures (چکیده)
39 - A Kolmogorov inequality for quadratic forms of (چکیده)
40 - Some concepts of ND for bivariate distributions with applications (چکیده)
41 - Aspects of Dependence in Cuadras–Auge Family (چکیده)
42 - SOME CONCEPTS OF NEGATIVE DEPENDENCE FOR BIVARIATE DISTRIBUTIONS AND APPLICATIONS (چکیده)
43 - Some maximal inequalities for quadratic forms of negative superadditive dependence random variables (چکیده)
44 - some maximal inequalities for quadratic forms of negative superadditive dependence r.v. s (چکیده)
45 - Asymptotic Behavior of product of two heavy-tailed Dependent Random Variables (چکیده)
46 - Characterizations of independence under certain negative dependence structures (چکیده)
47 - Asymptotic Behavior of Convolution of Dependent Random Variables with Heavy-Tailed Distributions (چکیده)
48 - The Almost Sure Convergence for Weighted Sums of Linear Negatively Dependent Random Variables (چکیده)
49 - Some maximal inequalities for random variables and applications (چکیده)
50 - Complete convergence of moving-average processes under (چکیده)
51 - Relationships among some concepts of multivariate (چکیده)
52 - توابع مفصل چند جمله ای و وابستگیهای منفی (چکیده)
53 - Moment inequalities and applications for negative dependence random variables (چکیده)
54 - Some strong limit theorems of weighted sums for negatively dependent generalized Gaussian random variables (چکیده)
55 - Complete Convergence and Some Maximal Inequalities for Weighted Sums of Random Variables (چکیده)
56 - Aspects of dependence in Lomax distribution (چکیده)
57 - Asymptotic Behavior of Weighted Sums of Weakly Negative (چکیده)
58 - Rosenthal’s Type Inequalities for Negatively Orthant Dependent Random Variables (چکیده)
59 - تحلیل داده های سانسور شده میانی و کاربردهای آن (چکیده)