بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahmadreza Ramezani


موارد یافت شده: 14

1 - A comparison between the behavior of beams strengthened by FRP sheets and FRCM composites (چکیده)
2 - Strengthening of reinforced concrete beams using fiber-reinforced cementitious matrix systems fabricated with custom-designed mortar and fabrics (چکیده)
3 - Shear strengthening of RC beams using FRCM system made with industrial wastes (چکیده)
4 - The effect of tensile reinforcement on the behavior of CFRP strengthened reinforced concrete beams: An experimental and analytical study (چکیده)
5 - تأثیر روش های تقویت با FRP و FRCM بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح (چکیده)
6 - تأثیر میزان تسلیح خارجی بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد پایه سیمانی مسلح الیافی (چکیده)
7 - بررسی خصوصیات مکانیکی، دوامی و عملکردی ملاتهای ترمیمی پایه سیمانی حاوی ضایعات صنایع آهن و آلومینیوم (چکیده)
8 - An investigation on the properties of cementitious mortars made with electric arc furnace dust and red mud (چکیده)
9 - تأثیر ضایعات غبار کوره آهنگدازی، پودر مرمر و پودر شیشه به عنوان جایگزین بخشی از سیمان بر رفتار مالتهای پایه سیمانی حاوی الیاف پلی پروپیلین (چکیده)
10 - Effect of fiber hybridization on energy absorption and synergy in concrete (چکیده)
11 - بررسی دوام بتن با الیاف ترکیبی در برابر چرخههای ذوب و یخبندان به کمک مدول الاستیسیته دینامیکی نسبی (چکیده)
12 - Investigation of utilizing hybrid fiber-reinforced concrete for pavement (چکیده)
13 - Evaluation of Hybrid Fiber Reinforced Concrete Exposed to Severe Environmental Conditions (چکیده)
14 - خصوصیات مکانیکی بتن با الیاف ترکیبی (چکیده)