بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Asghar Mowlavi


موارد یافت شده: 65

1 - انتخاب بهترین روش زمان‌سنجی برای امواج خروجی از آشکارسازهای سیلیکونیِ فوق سریع UFSD (چکیده)
2 - A dose planning study for cardiac and lung dose sparing techniques in left breast cancer radiotherapy: Can free breathing helical tomotherapy be considered as an alternative for deep inspiration breath hold? (چکیده)
3 - Surface guided radiotherapy in Deep Inspiration Breath Hold for toxicity management in left-sided breast cancer irradiation: implementation and first clinical experience in Iran (چکیده)
4 - Performance evaluation of buildup bolus during external radiotherapy of mastectomy patients: treatment planning and film dosimetry (چکیده)
5 - Surface guided 3DCRT in deep-inspiration breath-hold for left sided breast cancer radiotherapy: implementation and first clinical experience in Iran (چکیده)
6 - مطالعۀ سیستماتیک پدیدۀ مانع همجوشی برپایۀ رهیافت پتانسیل مجاورت: شواهدی از اثرات وابسته به انرژی ضریب انرژی سطحی (چکیده)
7 - Comparing the inter-seed effect for some iodine-125 brachytherapy sources through a Monte Carlo simulation approach (چکیده)
8 - Gadolinium neutron capture therapy: Calculation of 157Gd kerma factor and a dosimetry study using MCNP Monte Carlo code (چکیده)
9 - Dosimetric evaluation of scattered and attenuated radiation due to dental restorations in head and neck radiotherapy (چکیده)
10 - The Necessity of the Study of the Distribution of Radon Concentration in Residential Buildings (چکیده)
11 - نقش تهویه طبیعی بر کاهش غلظت رادون داخل ساختمان ها (چکیده)
12 - ارزیابی امکان درمان سرطان کبد به روش BNCT در راکتور تحقیقاتی تهران (چکیده)
13 - مقایسه دوز جذبی از رادیو داروهای تسکینی Sm-153 و Re-186 در مهره ستون فقرات (چکیده)
14 - محاسبه محصولات گسیلنده پوزیترون برای به تصویر کشیذد توزیع دز در پروتون درمانی (چکیده)
15 - محاسبات دوزیمتری سلولی و تخمین ضریب تاثیر بیولوژیکی نسبی دوز گادولینیوم در نوترون تراپی با گادولینیوم با کمک کد (چکیده)
16 - بررسی سیستماتیک اثرات ضرایب انرژی سطحی بر روی رفتار ایزوتوپی سدهای همجوشی (چکیده)
17 - شبیه سازی سیستم پرتودرمانی حین عمل INTRABEAM به همراه اپلیکاتورهای کروی توسط ابزار مونت کارلوی GEANT4 (چکیده)
18 - محاسبه دز پروتون و ذرات ثانویه در پرتون تراپی کبد (چکیده)
19 - Absorbed dose assessment from decay chain of radon gas in human respiratory system: A Monte Carlo study (چکیده)
20 - شبیه سازی اثرات نانو مقیاس تابش پروتون در مولکول DNA (چکیده)
21 - ارزیابی تغییرات طیفی پرتوهای ایکس کم انرژی در سطح اپلیکاتورهای کروی مورد استفاده در پرتودرمانی حین عمل تومورهای پستان (چکیده)
22 - The Estimated Annual Effective Dose Caused By Radon and Thoron Gases in the Vicinity of Active Faults in the North East of Iran (چکیده)
23 - A Monte Carlo evaluation of dose enhancement by cisplatin and titanocene dichloride chemotherapy drugs in brachytherapy with photon emitting sources (چکیده)
24 - Ion therapy for uveal melanoma in new human eye phantom based on GEANT4 toolkit (چکیده)
25 - 125 Te NMR shielding and optoelectronic spectra in XTe 3 O 8 (X = Ti, Zr, Sn and Hf) compounds: Ab initio calculations (چکیده)
26 - Enhancement Evaluation of Energy Deposition and Secondary Particle Production in Gold Nanoparticle Aided Tumor Using Proton Therapy (چکیده)
27 - Simulation of positron emitters for monitoring of dose distribution in proton therapy (چکیده)
28 - 127I NMR calculations in binary metal iodides by PBE-GGA, YS-PBE0 and mBJ exchange correlation potentials (چکیده)
29 - Benchmarking of Siemens Linac in Electron Modes: 8-14 MeV Electron Beams (چکیده)
30 - Treatment couch positioning uncertainties using an EPID-based method (چکیده)
31 - Monte Carlo based determination of dose distribution for some patch sources employed for radionuclide skin therapy (چکیده)
32 - A Monte Carlo study on dose perturbation due to dental restorations in a 15 MV photon beam (چکیده)
33 - Dosimetric evaluation of neutron contamination caused by dental restorations during photon radiotherapy with a 15 MV Siemens Primus linear accelerator (چکیده)
34 - Computational assessment of the cellular dosimetry and microdosimetry of the gadolinium electrons released during neutron capture therapy (چکیده)
35 - بررسی خواص نورتابی نقاط کوانتومی تحت تابش پرتوهای گاما جهت کاربرد در دوزیمتری (چکیده)
36 - ارزیابی میزان دوز جذبی ناشی از تابشهای آلفا و گامای دخترهستههای گاز رادون در بافت نای (چکیده)
37 - Consideration of some static properties for doubly-magic nuclei of 41Ca and 17O in relativistic systems (چکیده)
38 - Experimental study of the influence of dental restorations on thermal and fast photo-neutron production in radiotherapy with a high-energy photon beam (چکیده)
39 - Numerical and Monte Carlo study of positron production in a hybrid scheme based on 〈1 0 0〉 axial channeling radiation in a Si single crystal (چکیده)
40 - Dosimetry calculations of involved and noninvolved organs in proton therapy of liver cancer: a simulation study (چکیده)
41 - Optimization of an ultra-fast silicon detector for proton and carbon beams using GEANT4 Monte Carlo toolkit (چکیده)
42 - Monte Carlo based analysis and evaluation of energy spectrum for low-kV IORT spherical applicators (چکیده)
43 - Exploring the fusion hindrance phenomenon: the case of 32,34S + 89Y (چکیده)
44 - استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی PSO جهت طراحی مکان چشمه‌های براکی‌تراپی پالادیوم (چکیده)
45 - طراحی سیم‌لوله و میدان مغناطیسی مناسب، جهت خط انتقال باریکه پروتون‌تراپی با لیزر موسسه HZDR آلمان (چکیده)
46 - تخمین ضریب کیفیت و تأثیر بیولوژیکی نسبی الکترون‌های گادولینیوم در نوترون درمانی با کمک دیدگاه میکرودوزیمتری (چکیده)
47 - ارائه مدلی جهت گسترش قله‌های براگ در پروتون‌تراپی ملانومای چشمی (چکیده)
48 - Calculation of direct DNA damages by a new approach for carbon ions and protons using Geant4-DNA (چکیده)
49 - Effective energy assessment during breast cancer intraoperative radiotherapy by low-energy X-rays: A Monte Carlo study (چکیده)
50 - Investigation of optical and structural properties of aqueous CdS quantum dots under gamma irradiation (چکیده)
51 - بررسی خواص نوری نقاط کوانتومی CdS با غلظت‌های مختلف تحت تابش چشمه گاما به منظور کاربرد در دزیمتری (چکیده)
52 - Investigation of the direct DNA damages irradiated by protons of different energies using geant4-DNA toolkit (چکیده)
53 - Study of Photoneutron Production for the 18 MV Photon Beam of the Siemens Medical linac by Monte Carlo Simulation (چکیده)
54 - Absorbed dose assessment from short-lived radionuclides of radon (222Rn) decay chain in lung tissue: A Monte Carlo study (چکیده)
55 - Calculation of the energy levels and charge radius of 24Mg and 32S isotopes in the cluster model (چکیده)
56 - The Effect of Phantom Compositions on Dose Calculations in Proton Therapy of Liver Cancer (چکیده)
57 - Performance of a linear accelerator couch positioning quality control task using an electronic portal imaging device (چکیده)
58 - بررسی و مدل سازی تغییرات غلظت رادون در داخل یک اتاق نمونه (چکیده)
59 - Impact of spherical applicator diameter on relative biologic effectiveness of low energy IORT X-rays: A hybrid Monte Carlo study (چکیده)
60 - Microdosimetry calculations and estimation of the relative biological effectiveness of the low-energy electrons released during Gd neutron capture reaction (چکیده)
61 - Simulation of direct DNA damages caused by alpha particles versus protons (چکیده)
62 - Designing a range modulator wheel to spread-out the Bragg peak for a passive proton therapy facility (چکیده)
63 - Evaluation of energy deposition and secondary particle production in proton therapy of brain using a slab head phantom (چکیده)
64 - Momte Carlo simulation of pulse pile-up effect in gamma spectrum of a PGNAA system (چکیده)
65 - Determination of Radon and Radium Content of Drinking Water Supplies of Kelardasht-Kalenov Region in Iran (چکیده)