بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Ahmadi


موارد یافت شده: 39

1 - CAPTAIN: Community-based Advanced Persistent Threat Analysis in IT Networks (چکیده)
2 - A new analytical model to predict the effect of suction removal on vacuum preloading of fine copper tailings (چکیده)
3 - Moving Target Defense against Advanced Persistent Threats for Cybersecurity Enhancement (چکیده)
4 - Towards Event Aggregation for Reducing the Volume of Logged Events During IKC Stages of APT Attacks (چکیده)
5 - بررسی آزمایشگاهی سرعت زهکشی آب منفذی از خاک تحت اعمال مکش (چکیده)
6 - Encapsulation of Cerium Nitrate within Poly(urea-formaldehyde) Microcapsules for the Development of Self-Healing Epoxy-Based Coating (چکیده)
7 - Bayesian analysis of the lifetime performance index on the basis of progressively censored Weibull observations (چکیده)
8 - Empirical correlation between length of nail and system parameters for a vertical soil nailed wall (چکیده)
9 - پاسخ تحلیلی نشست سطحی خاک ریزدانه اشباع حاصل از تکنیک تحکیم خلأ (چکیده)
10 - Different processing effects on nutritive value of barely grains by gas production method (چکیده)
11 - Predictive analysis for joint progressive censoring plans: a Bayesian approach (چکیده)
12 - تخمین شاخص شکنندگی سنگهای گرانیتوئیدی با استفاده از خصوصیات فیزیکی و شاخص بار نقطه ای (چکیده)
13 - بررسی کهن الگوی پیر دانا در داستان رستم و اسفندیار (چکیده)
14 - جلوه‌های آشتی و صلح در شاهنامه فردوسی (چکیده)
15 - تصویر قوم بربر در شاهنامۀ فردوسی (چکیده)
16 - نقش ابعاد شخصیت مایرز- بریگز در پیشبینی میزان تمایل به مصرف مواد با میانجیگری سرمایه روانشناختی و خودکنترلی در معتادان (چکیده)
17 - Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy in Reducing Disappointment, Psychological Distress, and Psychasthenia among Systemic lupus Erythematosus (SLE) Patients (چکیده)
18 - A systematic review on intrusion detection based on the Hidden Markov Model (چکیده)
19 - A Systematic Mapping Study on Intrusion Alert Analysis in Intrusion Detection Systems (چکیده)
20 - An experimental investigation on stable arch formation in cohesionless granular materials using developed trapdoor test (چکیده)
21 - Block censoring scheme with two-parameter exponential distribution (چکیده)
22 - تشخیص نفوذ مبتنی بر مدل‌های‌ مخفی مارکوف: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها (چکیده)
23 - An Experimental Investigation on the Generation of a Stable Arch in Granular Materials Using a Developed Trapdoor Apparatus (چکیده)
24 - Causal Knowledge Analysis for Detecting and Modeling (چکیده)
25 - بررسی آزمایشگاهی اثر قوس زدگی در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه (چکیده)
26 - Risk-based Intrusion Response Management in IDS using Bayesian Decision Networks (چکیده)
27 - Effect of Nutritional Treatments on Physiological Characteristics and Tuberization of Potato Plants under Hydroponic Sand Culture (چکیده)
28 - مطالعه ویژگیهای قوس بحرانی و رخدادهای پس از انهدام قوس پایدار در مصالح دانهای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه (چکیده)
29 - An experimental investigating the width and height of a stable arch formed in granular materials by using a new developed trapdoor apparatus (چکیده)
30 - بررسی آزمایشگاهی عرض و ارتفاع قوس تشکیل شده در مصالح دانه ای با استفاده از دستگاه توسعه یافته دریچه (چکیده)
31 - تحلیلی بر ادغام آبادیها در ساختار کالبدی- فضایی شهرها (نمونه موردی: مشهد مقدس) (چکیده)
32 - Statistical inference for the lifetime performance index based on generalized order statistics from exponential distribution (چکیده)
33 - Estimating the lifetime performance index with Weibull distribution based on progressive first-failure censoring scheme (چکیده)
34 - Inferences on the lifetime performance index of products with Pareto distribution under progressive first-failure censored data (چکیده)
35 - Bayes Estimation Based on Joint Progressive Type II Censored Data Under LINEX Loss Function (چکیده)
36 - شناسایی نقاط دورافتاده در داده های نرمال بر اساس مقادیر Z اصلاح شده مشاهدات (چکیده)
37 - An improved regula falsi method for finding simple zeros of nonlinear equations (چکیده)
38 - مطالعه پتانسیل تغذیه مصنوعی آبخوان حوضه آبریز سماخون (چکیده)
39 - معیار نزدیکی میانه نمونه برای جوامع غیر همتوزیع از دیدگاه پیتمن (چکیده)