بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: AliReza Setoodeh


موارد یافت شده: 28

1 - Three-dimensional transient analysis of functionally graded truncated conical shells with variable thickness subjected to an asymmetric dynamic pressure (چکیده)
2 - Transient dynamic and free vibration analysis of functionally graded truncated conical shells with non-uniform thickness subjected to mechanical shock loading (چکیده)
3 - Low velocity impact analysis of laminated composite plates using a 3D elasticity based layerwise FEM (چکیده)
4 - DQM in-plane free vibration of laminated moderately thick circular deep arches (چکیده)
5 - Investigation the Impact Response of Fiber Reinforced Composites with a Hole (چکیده)
6 - مدل‌سازی چند مقیاسی فرو رفتگی در صفحه و مقایسه پاسخ با مدل پیوستار (چکیده)
7 - Studying mechanical properties of single-walled carbon nanotubes under radial pressure with an energy-equivalent model (چکیده)
8 - Atomistic simulation of tension-compression asymmetry in nickel nanocrystals (چکیده)
9 - Finite element modeling of single-walled carbon nanotubes (چکیده)
10 - Studying the Effects of Wall-Thickness and Diameter on the Mechanical Properties of SWNTS (چکیده)
11 - Computer Simulation of Buckling Behavior of SiC Nanotubes via Molecular Dynamics Theory (چکیده)
12 - بررسی اثر فرایند شرینک فیت (Shrink fit) بر عملکرد مخازن تحت فشار و تعیین شعاع های بهینه سیلندر های چند لایه به کمک حل تحلیلی (چکیده)
13 - بررسی رفتار مکانیکی یک کریستال بدون نقص نیکل در دماهای متفاوت با استفاده از روش دینامیک ملکولی (چکیده)
14 - تحلیل عددی صفحه ساخته شده از مواد هدفمند به کمک القاء بار حرارتی مجازی (چکیده)
15 - مینیمم سازی وزن سازه های دو بعدی با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESO) بر مبنای قید تنش (چکیده)
16 - مطالعه پارامتری پاسخ دینامیکی پوسته های استوانه ای مرکب لایه ای در برابر ضربه با سرعت کم (چکیده)
17 - بررسی رفتار کششی و فشاری نانوسیم های فلزی با استفاده از یک روش چند مقیاسه (چکیده)
18 - بررسی رفتار مکانیکی یک نانو سیم فلزی نیکل با استفاده از روش چند مقیاسه شبه پیوستار (چکیده)
19 - Nickel nanowires under uniaxial loads: A molecular dynamics simulation study (چکیده)
20 - A hybrid layerwise and differential quadrature method for in-plane free vibration of laminated thick circular arches (چکیده)
21 - Nanoscale simulations of Bauschinger effects on a nickel nanowire (چکیده)
22 - Identifying Fracture parameters of polymer composites (چکیده)
23 - Large deformation analysis of moderately thick laminated plates on nonlinear elastic foundations by DQM (چکیده)
24 - Comparison of Analytical, Numerical, and Experimental Methods in Deriving Fracture Toughness Properties of Adhesives Using Bonded Double Lap Joint Specimens (چکیده)
25 - Molecular Dynamics Simulations of Bauschinger Effects on a Defect- Free Single Crystal Nickel (چکیده)
26 - آنالیز اثر باشینگر روی خصوصیات برگشت پذیری در پرسه خمش ورق های فلزی (چکیده)
27 - شبیه سازی دینامیک ملکولی کشش و فشار در بلور بدون عیب آرگون (چکیده)
28 - Optimization of non-symmetric convective–radiative annular fins by differential quadrature method (چکیده)