بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Alireza Chackoshian khorasani


موارد یافت شده: 38

1 - بررسی میزان بیواتانول قابل تولید از پسماندهای کشاورزی (چکیده)
2 - Surface modification of electrospun wound dressing material by Fe2O3 nanoparticles incorporating Lactobacillus strains for enhanced antimicrobial and antibiofilm activity (چکیده)
3 - Living Lactobacillus–ZnO nanoparticles hybrids as antimicrobial and antibiofilm coatings for wound dressing application (چکیده)
4 - Pectin/lignocellulose nanofibers/chitin nanofibers bionanocomposite as an efficient biosorbent of cholesterol and bile salts (چکیده)
5 - بررسی عددی مدل ریاضی فرآیند زیست درمانی گیاهی-میکروبی در ریزوسفر (چکیده)
6 - محاسبه خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پلی استایرن با بکارگیری مدل ریاضی Ch (چکیده)
7 - روشی نوین برای پیش بینی و محاسبه خواص نانوذرات نیمه رسانا با بکارگیری مدل ریاضی (چکیده)
8 - پیش بینی میزان تاثیر عوامل بهبود دهنده تجزیه زیستی مازوت توسط مدل ریاضی سه پارامتری (چکیده)
9 - جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های بومی تجزیه کننده مازوت و بررسی قدرت تجزیه کنندگی آنها (چکیده)
10 - زیست نانوکامپوزیت های پری بیوتیک برپایه نانوسلولز باکتریایی: کامپوزیت نشاسته مقاوم در دستگاه گوارش (چکیده)
11 - Removal of cholesterol by polysaccharide bionanocomposites (چکیده)
12 - Enhancement of Prebiotic and Gastrointestinal-resistance of Pectin Matrices by Polysaccharide Nanofibers (چکیده)
13 - Enhancement of Bacillus coagulans survivability in peach juice using pectin-nanochitin-nanolignocellulose as a novel prebiotic gastrointestinal-resistant matrix (چکیده)
14 - حذف نمک صفراوی با زیست-نانوکامپوزیت های پلی ساکاریدی (چکیده)
15 - Adsorption of cholesterol on novel bionanocomposite adsorbents (چکیده)
16 - بهینه زیست نانوکامپوزیت صمغ عربی/پلی وینیل الکل/پلی-کاپرولاکتون برای پانسمان زخم (چکیده)
17 - ارزیابی خواص زیست نانوکامپوزیت صمغ عربی/پلی وینیل الکل/پلی-کاپرولاکتون برای پانسمان زخم (چکیده)
18 - افزایش لیپید ریزجلبک کلرلا ولگاریس با استفاده از کشت دو مرحله ای (چکیده)
19 - بررسی تصفیه پساب سنتزی با استفاده از کشت نیمه پیوسته ریزجلبک کلرلا ولگاریس (چکیده)
20 - بهینه سازی شرایط تنش زا برای افزایش تولید لیپید در ریزجلبک کلرلا ولگاریس (چکیده)
21 - Intestinal adsorption of glucose, cholesterol and bile salt by simultaneous incorporation of edible microbiosorbent and intestinal bacteria (چکیده)
22 - Numerical Analysis of a Simple Mathematical Model to Design Bioremediation System in Rhizosphere (چکیده)
23 - مروری بر مدل سازی فرایند زیست درمانی در ریزوسفر (چکیده)
24 - Bacterial nanocellulose-pectin bionanocomposites as prebiotics against drying and gastrointestinal condition (چکیده)
25 - Pectin-non-starch nanofibers biocomposites as novel gastrointestinal-resistant prebiotics (چکیده)
26 - Starch- and carboxymethylcellulose-coated bacterial nanocellulose-pectin bionanocomposite as novel protective prebiotic matrices (چکیده)
27 - IMPROVEMENT OF PROBIOTIC SURVIVAL IN FRUIT JUICE AND UNDER GASTROINTESTINAL CONDITIONS USING PECTIN-NANOCHITIN-NANOLIGNOCELLULOSE AS A NOVEL PREBIOTIC GASTROINTESTINAL-RESISTANT MATRIX (چکیده)
28 - Schizophyllan production by newly isolated fungus Schizophyllum commune IBRC-M 30213: optimization of culture medium using response surface methodology (چکیده)
29 - Co-microencapsulation of Lactobacillus plantarum and DHA fatty acid in alginate-pectin-gelatin biocomposites (چکیده)
30 - Intestinal adsorption of glucose, cholesterol and bile salt by simultaneous incorporation of edible microbiosorbent and intestinal bacteria (چکیده)
31 - Magnetic pectin-Chlorella vulgaris biosorbent for the adsorption of dyes (چکیده)
32 - A comparative study on schizophyllan and chitin nanoparticles for ellagic acid delivery in treating breast cancer (چکیده)
33 - Synthesis and characterization of antimicrobial wound dressing material based on silver nanoparticles loaded gum Arabic nanofibers (چکیده)
34 - Optimization of biomass and biokinetic constant in Mazut biodegradation by indigenous bacteria BBRC10061 (چکیده)
35 - بررسی تجزیه زیستی نفت کوره سنگین توسط مدل های سینتیکی و معادله جدید سه پارامتری (چکیده)
36 - بهینه سازی تجزیه زیستی مازوت توسط میکروارگانیسم های بومی به روش تاگوچی (چکیده)
37 - Biodegradation of heavy fuel oil by newly isolated strain Enterobacter cloacae BBRC10061: Study of unstructured kinetic models and innovative equation (چکیده)
38 - Study on biodegradation of Mazut by newly isolated strain Enterobacter cloacae BBRC10061improving and kinetic investigation (چکیده)