بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ayoub Jafari Malekabadi


موارد یافت شده: 13

1 - Comparison of block-based stereo and semi-global algorithm and effects of pre-processing and imaging parameters on tree disparity map (چکیده)
2 - Disparity map computation of tree using stereo vision system and effects of canopy shapes and foliage density (چکیده)
3 - تاثیر خط مبنای سامانه دودیدی روی دقت مدلسازی سه بعدی برای کاربرد باغات (چکیده)
4 - Effect of Image Rectifying and Imaging Parameters on Disparity Map of Tree Pictures (چکیده)
5 - A comparative evaluation of combined feature detectors and descriptors in different color spaces for stereo image matching of tree (چکیده)
6 - Development of a machine vision system for determination of mechanical properties of onions (چکیده)
7 - مقایسه الگوریتم‌های تشخیص نقاط ویژه تصاویر در فضاهای رنگ مختلف به منظور تهیه نقشه سه بعدی درختان (چکیده)
8 - ارزیابی کارایی سمپاشهای مرسوم باغات ایران (چکیده)
9 - مقایسه روش های اندازه گیری خصوصیات هندسی درختان (چکیده)
10 - اندازه گیری سطح تماس با استفاده از سامانه ماشین بینایی در آزمون خواص مکانیکی محصولات کشاورزی (چکیده)
11 - سامانه نورپردازی برای اندازه گیری خودکار ابعاد و مساحت سطح تماس در آزمون خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی (چکیده)
12 - تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی (چکیده)
13 - تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی (چکیده)