بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Azizallah Izady


موارد یافت شده: 15

1 - کاربرد یک مدل بارش رواناب شش پارامتری با تأکید بر واسنجی و رفتار پارامترها در حوضه آبریز بار- اریه (چکیده)
2 - Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
3 - برآورد تبخیر-تعرق واقعی در مقیاس سال - حوضه با استفاده از SWAT (چکیده)
4 - Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
5 - A framework toward developing a groundwater conceptual model (چکیده)
6 - Application of NN-ARX Model to Predict Groundwater Levels in the Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
7 - Estimation of groundwater recharge using various methods in Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
8 - تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک بر پایه هندسه فرکتال ها (چکیده)
9 - Application of “panel-data” modeling to predict groundwater levels in the Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
10 - Hysteresis: Phenomenon and modeling in soil- water relationship (چکیده)
11 - کاربرد مدل داده های ترکیبی در پیش بینی سطح آب زیرزمینی (چکیده)
12 - محاسبه حداکثر بارش محتمل 24 ساعته (24PMP) به روش هانسون (مطالعه موردی: شمان استان خراسان). (چکیده)
13 - مروری بر مراحل مختلف مدل سازی شبکه های عصبی برای کاربرد در پیش بینی پارامترهای منابع آب با تاکید بر آبهای زیرزمینی (چکیده)
14 - مدیریت منابع آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
15 - پیش‌بینی سطح ایستایی با استفاده از شبکه عصبی‌مصنوعی (چکیده)