بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Boshra gh


موارد یافت شده: 13

1 - Study of structural, electronic, and mechanical properties of pure and hydrogenated multilayer penta-graphene nano-plates using density functional theory (چکیده)
2 - بررسی خواص ساختاری و الکترونی تک لایه فسفرین آبی و دو لایه ای فسفرین آبی/گرافن: رهیافت نظریه تابعی چگالی (چکیده)
3 - DFT-NEGF simulation of graphene-graphdiyne-graphene resonant tunneling transistor (چکیده)
4 - مشخصه یابی و بررسی خواص اپتیکی نانو پودر تلوراید کادمیم سنتزشده به روش هیدروترمال (چکیده)
5 - Computational study of edge configuration and the diameter effects on the electrical transport of graphdiyne nanotubes (چکیده)
6 - Electrical Investigation of Armchair Graphene-Graphdiyne-Graphene Nanoribbons Heterojunctions (چکیده)
7 - بررسی خواص ترابردی نانوریبون های دسته صندلی گرافدین (چکیده)
8 - Electrical properties comparison of NTC thermistors prepared from nanopowders and mixed oxide process (چکیده)
9 - سنتز و مقایسه خواص الکتریکی ترمیستورهای NTC تهیه شده به روش نانو پودر و واکنش حالت جامد (چکیده)
10 - LOW TEMPERATURE SYNTHESIS AND ELECTRONIC PROPERTIES OF NTC TEMPERATURE SENSOR SPINEL-TYPE OXIDES NANOPOWDERS (چکیده)
11 - مقایسه خواص ساختاری و الکتریکی ترمیستور NTCساخته شده از نانو پودر و روش مخلوط اکسیدها (چکیده)
12 - Synthesis and structure of spinel-type oxides in Mn, Co and Ni ternary system nanopowders at low temperature (چکیده)
13 - Electrical properties comparison of NTC thermistors prepared from nanopowders and mixed-oxide process (چکیده)