بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ebrahim Attaran kakhki


موارد یافت شده: 25

1 - خواص اپتیکی غیر خطی ماده رنگ فلورسین در ماتریس پلیمریPVA (چکیده)
2 - Fabrication and Characterization of Silver-Tin Dioxide Core-Shell Structured Nanocomposite Particles (چکیده)
3 - Light Conduction Capability of Different Light-Transmitting FRC Posts (چکیده)
4 - FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF SILVER-TIN DIOXIDE CORE-SHELL STRUCTURED NANOCOMPOSITE PARTICLES (چکیده)
5 - Polymer Nanocomposite of Silver-Tin Dioxide Core-Shell Nanoparticles/PVA - Structural Investigation (چکیده)
6 - Solvothermal Synthesis of Silver Nanocrystals and Their Structural and Optical Characterization (چکیده)
7 - Ultraviolet to visible frequency-conversion properties of rare earths doped glass ceramics (چکیده)
8 - Frequency-conversion properties of Eu3+ doped chlorophosphate glass ceramics containing CaCl2 nanocrystals (چکیده)
9 - SYNTHESIS AND STRUCTURE OF PURE AND Mn-DOPED ZINC OXIDE NANOPOWDERS (چکیده)
10 - Structural and optical properties ofzinc oxide nanopowders doped with Mn (چکیده)
11 - CHARACTERIZATION OF ZINC OXIDE NANOPOWDERS DOPED WITH MnO (چکیده)
12 - Calcination Process Effect on Phase Formation in Nano-Sized Zn0.9 9Mn0.1O Particles (چکیده)
13 - خواص نوری-مغناطیسی و ضرایب اپتیکی لایه های نازک منگنز-کبالت (چکیده)
14 - Structure and Optical Studies of ZnMnO Nano Powder Prepared Via Sol Gel Technique (چکیده)
15 - سنتز نانوساختارهای گل خوشه ای اکسید روی بوسیله ی یک روش ساده ی هیدروترمال (چکیده)
16 - مدل سازی تولید هارمونیک دوم در بلور فوتونی غیرخطی دوبعدی به روش FDTD (چکیده)
17 - جایگذاری و بررسی خواص اپتیکی ، الکتریکی و ساختاری لایه های هادی شفاف (چکیده)
18 - Investigation of optical properties of bismuth titanate (Bi4Ti3O12) thin films, prepared by spin coating method (چکیده)
19 - اثر نوری-مغناطیسی کر (kerr)لایه های نازک Co (چکیده)
20 - Structural and Optical Studies of Zn1-xMnxO Nano Powders Prepared Using Sol- Gel Technique (چکیده)
21 - Structural, electronic and optical properties of lead zirconate (چکیده)
22 - Optical properties of pure and transition metal-doped indium oxide (چکیده)
23 - Magneto-optic readout signals and Malus law (چکیده)
24 - Maneto-optic Effects in Thin MnCo flims (چکیده)
25 - Large magneto-optic Kerr effect on double thin Mn/Sb films (چکیده)