بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ehsan Eyshi Rezaei


موارد یافت شده: 23

1 - ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﺧﺴﺎرت ﺗﻨﺶ ﯾﺦزدﮔﯽ در (Beta vulgaris) ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ (چکیده)
2 - Climate change impact on legumes’ water production function in the northeast of Iran (چکیده)
3 - CHLOROPHYLL FLUORESCENCE AS AN INDEX FOR FREEZING TOLERANCE IN FALL SUGAR BEET (BETA VULGARIS L.) CULTIVARS (چکیده)
4 - Assessment of Sowing Date impacts on productivity of different Grass pea ecotypes (چکیده)
5 - Evaluation of Ceres-Rice, Aquacrop and Oryza2000 Models in Simulation of Rice Yield Response to Different Irrigation and Nitrogen Management Strategies (چکیده)
6 - Estimating climate change, CO2 and technology development effects on wheat yield in northeast Iran (چکیده)
7 - بررسی و تعیین آستانه و طول فصل بارانی برای مکان های مختلف شمال شرقی ایران (چکیده)
8 - Future Production of Rainfed Wheat in Khorasan Province: Climate Change Scenario Analysis (چکیده)
9 - Nitrogen and Cultivated Bulb Weight Effects on Radiation and Nitrogen-Use Efficiency, Carbon Partitioning and Production of Persian Shallot (Allium altissimum Regel.) (چکیده)
10 - ارزیابی شاخص های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ زدگی در مرحله گیاهچه ای (چکیده)
11 - Allelopathic potential of sunflower and caster bean on germination properties of dodder (Cuscuta compestris) (چکیده)
12 - بررسی تأثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیشتیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه رستهای دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.) (چکیده)
13 - Emergence response of Persian shallot (Allium altissimum) to temperature (چکیده)
14 - Rainfed wheat yields under climate change in northeastern Iran (چکیده)
15 - Application times and concentration of humic acid impact on aboveground biomass and oil production of hyssop (Hyssopus officinalis) (چکیده)
16 - Rainfed Cereals Response to Interseasonal Rainfall Variability in Semiarid Regions of Khorasan (چکیده)
17 - Mitigation of climate change impacts on maize productivity in northeast of Iran: a simulation study (چکیده)
18 - Evaluation of the Impacts of Fall Sowing Dates on Different Ecotypes of Cumin (Cuminum cyminum, Apiaceae L.) Productivity in Northeast of Iran (چکیده)
19 - Comparative Analysis of Drought Indices for Drought Zone Scheme of Northern Khorasan Province of Iran (چکیده)
20 - مکان یابی اقلیمی گیاهان دارویی مطالعه موردی: کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (چکیده)
21 - Climatic Suitability of Growing Summer Squash (Cucurbita pepo L.) as a Medicinal Plant in Iran (چکیده)
22 - مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر سیستم فتوسنتزی ارقام چغندر قند پاییزه (چکیده)
23 - بررسی روابط همبستگی بین شاخص های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ زدگی در مرحله گیاهچه ای (چکیده)