بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Esmaeel Seyedabadi


موارد یافت شده: 12

1 - Online measuring of quality changes of banana slabs during convective drying (چکیده)
2 - Convective drying simulation of banana slabs considering non-isotropic shrinkage using FEM with the Arbitrary Lagrangian–Eulerian method (چکیده)
3 - مدل سازی المان محدود خشک شدن همرفتی موز با اثر چروکیدگی شعاعی به روش اویلر-لاگرانژ دلخواه (چکیده)
4 - Predicting Cantaloupe Bruising Using Non-Linear Finite Element Method (چکیده)
5 - تحلیل المان محدود بازوی رابط اتصال سه نقطه تراکتور MF-285 (چکیده)
6 - پیش بینی آسیب های مکانیکی طالبی با روش المان محدود (چکیده)
7 - طراحی دستگاه برداشت زرشک برای مصارف تازه خوری (چکیده)
8 - تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم طالبی خراسان (چکیده)
9 - جداساز خاک برای کاهش ضایعات فرآوری چغندر قند (چکیده)
10 - مطالعه خواص مکانیکی میوه طالبی به منظور کاهش تلفات آن (چکیده)
11 - مدل سازی جرم میوه طالبی بر اساس مشخصه های هندسی آن (چکیده)
12 - طراحی کولتیواتور اتوماتیک باغی برای حرکت در مسیر درختان (چکیده)