بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Farzad Hayati


موارد یافت شده: 19

1 - Chitosan Gel Containing Hypericum perforatum Extract Inhibiting Effect on Oxidative Stress in Burn Wounds of Rats (چکیده)
2 - Report Of A Large Aural Hemangiopericytoma Mass In A Sarabi Dog (چکیده)
3 - Incomplete Caudal Duplication with Correction of Pygomelia in a Dog (چکیده)
4 - Saving zone of stasis in burn wounds by nanoliposomal Mg‐ATP (چکیده)
5 - Effects of isoflavone supplementation on endometrial thickness, endometrial hyperplasia, and cancer in ovariectomized cats (چکیده)
6 - Effect of intermittent fasting on saving zone of stasis in burn wounds in rats (چکیده)
7 - Rare case of hemangiopericytoma in a domestic short hair cat (چکیده)
8 - Protective Effects of Thymoquinon on Pulmonary Disorders in Experimental Studies (چکیده)
9 - بررسی تأثیر فلوفنامیک اسید به‌عنوان مهارکننده کانکسین بر روی ترمیم زخم‌های دیابتی (چکیده)
10 - An Overview of Hepatoprotective Effects of Thymoquinone (چکیده)
11 - Effects of carbomer 940 hydrogel on burn wounds: an in vitro and in vivo study (چکیده)
12 - Immunomodulatory and Anti-inflammatory Effects of Thymoquinone (چکیده)
13 - Evaluation of the protective effect of pentoxifylline on carrageenan-induced chronic non-bacterial prostatitis in rats (چکیده)
14 - Carbomer 940 Hydrogel Enhances Capillary Blood Flow and Tissue Viability in a Skin Burn Wound (چکیده)
15 - Ectrodactyly in a mix breed dog (چکیده)
16 - Influence of Short-term, RepeatedFasting on the Skin Wound Healingof Female Mice (چکیده)
17 - بررسی گذشته نگر تلفات گوساله در یک گاوداری صنعتی اطراف مشهد (چکیده)
18 - شیوع آلودگی با مایت سارکوپتس اسکبئی در بزهای نژاد سانن در یکی از دامداریهای اطراف مشهد (چکیده)
19 - اولین گزارش یک مورد اکتروداکتیلی در یک توله سگ ماده در ایران (چکیده)