بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Farzad Kermani


موارد یافت شده: 27

1 - Configurational entropy as a simple input data for glass science and engineering (چکیده)
2 - Modified Sol–Gel Synthesis of Mesoporous Borate Bioactive Glasses for Potential Use in Wound Healing (چکیده)
3 - The Effect of ZnO on the Physicochemical and Mechanical Properties of Aluminosilicate Dental Cements (چکیده)
4 - Calcium phosphate bioceramics for improved angiogenesis (چکیده)
5 - Crystallization behavior and density functional theory study of solution combustion synthesized silicon doped calcium phosphates (چکیده)
6 - Elaboration of entropy with glass composition: A molecular dynamics study (چکیده)
7 - Hydroxyapatite Nanoparticles for Improved Cancer Theranostics (چکیده)
8 - Interference of oxygen during the solution combustion synthesis process of ZnO particles: Experimental and data modeling approaches (چکیده)
9 - Iron (Fe)-doped mesoporous 45S5 bioactive glasses: Implications for cancer therapy (چکیده)
10 - Preparation and Characterization of Platelet Lysate (Pl)-Loaded Electrospun Nanofibers for Epidermal Wound Healing (چکیده)
11 - In silico study and experimental evaluation of the solution combustion synthesized manganese oxide (MnO2) nanoparticles (چکیده)
12 - Improved osteogenesis and angiogenesis of theranostic ions doped calcium phosphates (CaPs) by a simple surface treatment process: A state-of-the-art study (چکیده)
13 - Solution combustion synthesis (SCS) of theranostic ions doped biphasic calcium phosphates; kinetic of ions release in simulated body fluid (SBF) and reactive oxygen species (ROS) generation (چکیده)
14 - Strontium- and Cobalt-Doped Multicomponent Mesoporous Bioactive Glasses (MBGs) for Potential Use in Bone Tissue Engineering Applications (چکیده)
15 - Silicon-doped calcium phosphates; the critical effect of synthesis routes on the biological performance (چکیده)
16 - The significant role of the glycine‐nitrate ratio on the physicochemical properties of CoxZn1−xO nanoparticles (چکیده)
17 - Functionalization and Surface Modifications of Bioactive Glasses (BGs): Tailoring of the Biological Response Working on the Outermost Surface Layer (چکیده)
18 - Coating Ti6Al4V substrate with the triple-layer glass-ceramic compositions using sol–gel method; the critical effect of the composition of the layers on the mechanical and in vitro biological performance (چکیده)
19 - بررسی تاثیر اصلاح سطحی بر خواص زیستی دی فازیک کلسیم فسفات (چکیده)
20 - ساخت پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت-سیلیکات قلیایی بر زیر لایه آلیاژ تیتانیوم (چکیده)
21 - معرفی و مشخصه یابی کامپوزیت مگنتیت-هیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
22 - بررسی تاثیر سوخت و کمک سوخت بر تبلور فازی اکسیدهای منگنز سنتز شده به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
23 - High antibacterial and photocatalytic activity of solution combustion synthesized Ni0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles: Effect of fuel to oxidizer ratio and complex fuels (چکیده)
24 - A simple thermodynamics model for estimation and comparison the concentration of oxygen vacancies generated in oxide powders synthesized via the solution combustion method (چکیده)
25 - Synthesis of nano HA/btcp mesoporous particles using a simple modification in granulation method (چکیده)
26 - بررسی تاثیر مواد اولیه و عملیات حرارتی در سنتز شیشه – سرامیک¬های آپاتیت-آنورتیت به روش سل – ژل (چکیده)
27 - بررسی سطح‌ویژه و تاثیر نوع و مقدار اصلاح‌کننده سطحی بر پایداری ذرات هیدروکسی‌آپاتیت‌نانو متخلخل سنتز‌شده در حضور بسترپلیمری (چکیده)