بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Farzaneh Ahmadian yazdi


موارد یافت شده: 10

1 - تورم، نرخ ارز، مخارج دولت و نقدینگی: اثرپذیر یا اثرگذار؟ شواهدی جدید از رویکرد TVP-VAR-SV (چکیده)
2 - Extreme Connectedness Across Chinese Stock and Commodity Futures Markets (چکیده)
3 - An assessment of power sector reforms and utility performance to strengthen consumer self-confidence towards private investment (چکیده)
4 - Impacts of oil shocks on stock markets in Norway and Japan: Does monetary policy's effectiveness matter? (چکیده)
5 - Sanctions and Iranian stock market: Does the institutional quality matter? (چکیده)
6 - انباشت سرمایه های ملموس و ناملموس در ایران با تأکید بر نقش رانت منابع طبیعی (چکیده)
7 - مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اشکال مختلف سرمایه در ایران (چکیده)
8 - بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران طی دوره 1350-1391 (چکیده)
9 - اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360 (چکیده)
10 - بررسی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان (چکیده)