بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Fereydoon Pooya Nejad


موارد یافت شده: 10

1 - مقایسه عملکرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به منظور پیشبینی (چکیده)
2 - Prediction of ultimate axial load-carrying capacity of piles using a support vector machine based on CPT data (چکیده)
3 - پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع های تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان SVM (چکیده)
4 - پیش بینی نشست شمعها بر اساس مقاومت برشی زهکشی نشده خاک با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
5 - پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع های تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
6 - Prediction of Pile Behavior Using Artificial Neural Networks Based on Standard Penetration Test Data (چکیده)
7 - پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش CPT (چکیده)
8 - پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش SPT (چکیده)
9 - Prediction of Pile Settlement Using Artificial Neural Networks Based on Cone Penetration Test Data (چکیده)
10 - Prediction of pile settlement using artificial neural networks based on standard penetration test data (چکیده)