بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ghasem Panahi


موارد یافت شده: 12

1 - بهینه‌یابی موقعیت مکانی نقشه استاندارد سیل در پهنه‌بندی سیل با استفاده از مشخصه‌های ژئومورفولوژیکی (چکیده)
2 - Prediction of groundwater level fluctuations under climate change based on machine learning algorithms in the Mashhad aquifer, Iran (چکیده)
3 - Using the geomorphological indexes for flood zoning map in the Kashafroud basin, Iran (چکیده)
4 - Projection of the climate change fluctuations impacts on the Standardized Precipitation Index of AqQala city in Iran (چکیده)
5 - Physical–chemical evaluation of groundwater quality in semi‑arid areas: case study—Sabzevar plain, Iran (چکیده)
6 - بررسی تاثیر موج ناگهانی سیلاب بر انتقال بار بستر در مجاری خشک و تاثیر صفحات مستغرق در کاهش بار بستر (چکیده)
7 - توصیه رویکردهای نوین در مدیریت سیلاب شهری (چکیده)
8 - بهینه یابی موقعیت چاله زهکشی به منظور کاهش نیروی زیرفشار در پی سدها (چکیده)
9 - بررسی راهکارهای افزایش پایداری شیب-های خاکی در کانال های آبیاری (چکیده)
10 - ارزیابی روش های برآورد جریان زیست محیطی در رودخانه ها (چکیده)
11 - بررسی تاثیر مخلوط خاکستر تفاله نیشکر و آهک بر پارامترهای مقاومت برشی خاک¬های ریزدانه (چکیده)
12 - ارزیابی تاثیر عمل آوری و نمک های مختلف بر مقاومت فشاری تک محوری خاکهای ریزدانه (چکیده)