بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamed Najafi


موارد یافت شده: 23

1 - Some numerical radius inequality for several operators (چکیده)
2 - Paleopedology and magnetic properties of Sari loess-paleosol sequence in Caspian lowland, northern Iran (چکیده)
3 - An Operator Inequality for Bounded Linear Maps Between $$C^*$$ C ∗ -Algebras (چکیده)
4 - نامساوی پوپویچی برای توابع ماتریسی با توان منفی (چکیده)
5 - Operator maps of Jensen-type (چکیده)
6 - Operator means and positivity of block operators (چکیده)
7 - A CONVERSE OF THE CHARACTERIZATION OF OPERATOR GEOMETRIC MEANS (چکیده)
8 - Magnetic susceptibility and free iron oxides (Fed) of a loesspaleosol section at Southweastern Sari (Northern Iran) (چکیده)
9 - چینه‌نگاری خاک‌شناختی و تاثیر حذف کربنات ها بر توزیع اندازه ذارت توالی‌های لسی-خاک قدیمی جنوب‌غربی ساری (چکیده)
10 - POSITIVE BLOCK MATRICES (چکیده)
11 - A Note On The Stahl’s Theorem (چکیده)
12 - More on operator monotone and operator convex functions of several variables (چکیده)
13 - Estimates of operator convex and operator monotone functions on bounded intervals (چکیده)
14 - Some results on Kwong functions and related inequalities (چکیده)
15 - مطالعه مورفولوژی و پذیرفتاری مغناطیسی دو مقطع دارای توالی‌های رسوبات لسی- خاک (چکیده)
16 - تاثیر حذف کربنات‌ها بر توزیع اندازه ذرات توالی‌ لسی- خاک قدیمی جنوب غرب ساری (چکیده)
17 - Deformation of involution and multiplication in a C*-algebra (چکیده)
18 - More on operator monotone functions (چکیده)
19 - New results on operator monotone functions (چکیده)
20 - An extension of the Lowner--Heinz inequality (چکیده)
21 - On the binary relation leq_u on self-adjoint Hilbert space operators (چکیده)
22 - A normal family of operator monotone functions (چکیده)
23 - Around Operator Monotone Functions (چکیده)