بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamed Zand Moghadam


موارد یافت شده: 17

1 - کاربرد کاتدولومینسانس، ایزوتوپ های پایدار و سیالات درگیر برای شناسایی و تفسیر انواع دولومیت های سازند پادها واقع در بلوک طبس، ایران مرکزی (چکیده)
2 - Sequence stratigraphy of the Early–Middle Devonian succession (Padeha Formation) in Tabas Block, East-Central Iran: Implication for mixed tidal flat deposits (چکیده)
3 - Petrography and Geochemistry of the Early-Middle Devonian sandstones of the Padeha Formation in the North of Kerman, SE Iran. Implications for provenance (چکیده)
4 - Comparison of Tidalites in Siliciclastic, Carbonate, and Mixed Siliciclastic-Carbonate Systems: Examples from Cambrian and Devonian Deposits of East-Central Iran (چکیده)
5 - تفسیر فرآیندهای دیاژنزی سنگهای کربناته دونین میانی – بالایی، شمال غرب کرمان (چکیده)
6 - تفسیر تاریخچه پس از رسوبگذاری و توالی پاراژنتیکی ماسه سنگهای سازند پادها واقع در شمال کرمان (چکیده)
7 - محیط رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند پادها در شمال طبس، شرق ایران مرکزی (چکیده)
8 - آنالیز رخساره های جزر و مدی-سبخایی سازند پادها واقع در ارتفاعات ازبک کوه (برش الگو)، شمال شرق طبس (چکیده)
9 - چینه نگاری سکانسی نهشته های دونین میانی- بالایی، شمال غرب کرمان (چکیده)
10 - بررسی افق هاَی فسفات دار دونین بالایی در شمال غرب کرمان (چکیده)
11 - lithofacies and depositional model of early-middle Cambrian sediments(Dahu Formation and Top guartzite unit(, NW Kerman province, SE Iran (چکیده)
12 - آنالیز رسوبات جزر و مدی کوارتزیت راسی در شرق زرند کرمان (چکیده)
13 - منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) درشمال غرب کرمان، ایران (چکیده)
14 - منشا و موقعیت تکتونیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در حوالی زرند کرمان (چکیده)
15 - رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های ژوراسیک میانی تا فوقانی در دهنه حیدری (شمال غرب نیشابور) (چکیده)
16 - تفسیر تاریخچه پس از رسوبگذاری رسوبات سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در حوالی زرند کرمان (چکیده)
17 - آنالیز رخساره های سنگی و سیکل های به طرف بالا ریزشونده در نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) واقع در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان (چکیده)