بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossain Nazeri


موارد یافت شده: 19

1 - بررسی و تحلیل صنایع بدیعی در کلام امام رضا و امام سجاد(ع) (چکیده)
2 - The metamorphosis of hero in Kanafani's Novel" matabaqqalakum" based on Campbell's theory (چکیده)
3 - نمادپردازی در شعر علی الفزانی (شاعر معاصر لیبی) (چکیده)
4 - پژوهشی در امثال و حکم ادب عربی خراسان قرن (4و 5 ه .ق) (چکیده)
5 - توظیف أسطورة العنقاء (قُقنوس) فی قصیدتی «قُقنوس» لنیما یوشیج و«عصرالجلید وبعد الجلید» لخلیل حاوی (چکیده)
6 - واکاوی روانشناختی مفاهیم پری و عشق در سروده های خلیل حاوی (چکیده)
7 - نگاهی به امثال‌وحکم در ادب خراسان (قرن ۴ و ۵) (چکیده)
8 - بینامتنیت قرآنی در مقامات سیوطی (چکیده)
9 - بررسی عوامل پیدایش شعر عربی سیستان و ویژگی های آن در قرن های چهارم و پنجم (چکیده)
10 - تحلیل معناشناختی توصیفی واژه‌ی بِرّ در قرآن (چکیده)
11 - A REVIEW ON THE HISTORY OF AD TRIBE (چکیده)
12 - گریز از واقعیت در شعر سهراب و نازک الملائکه (چکیده)
13 - بیگانگی در داستان «البحث عن ولید مسعود» جبرا ابراهیم جبرا (چکیده)
14 - آسیب های اجتماعی از دیدگاه « جمیل صدقی الزهاوی» (چکیده)
15 - غربت و بیگانگی در داستان البحث عن ولید مسعود جبرا ابراهیم جبرا (چکیده)
16 - بررسی نمود ،اگزیستانسیالیسم در شعر خلیل حاوی (چکیده)
17 - تأویل پذیری متن از نظرگاه عبدالقاهر جرجانی (چکیده)
18 - واکاوی روان شناختی مفاهیم«پری» و «عشق» در سروده های خلیل حاوی (چکیده)
19 - تأویل پذیری متن از نظرگاه عبد القاهر جرجانی (چکیده)