بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Kambiz Abdi


موارد یافت شده: 11

1 - Identifying the conceivable diplomatic outcomes of Sport Diplomacy initiatives (چکیده)
2 - طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی (چکیده)
3 - شناسایی استراتژی های تبدیل منابع دیپلماسی ورزشی به برآمدهای مطلوب سیاسی از منظر خبرگان بین المللی (چکیده)
4 - طراحی مدل دیپلماسی ورزشی با بهره گیری از دیدگاه خبرگان بین المللی (چکیده)
5 - تعیین جایگاه صلح بین المللی در مدل دیپلماسی ورزشی (چکیده)
6 - Identifying Sports Diplomacy Resources as Soft Power Tools (چکیده)
7 - Converting sports diplomacy to diplomatic outcomes: Introducing a sports diplomacy model (چکیده)
8 - بررسی رابطه بین تفویض اختیار و ارتقای اثربخشی سرمایه انسانی سازمانهای ورزشی استان اصفهان (چکیده)
9 - اولویتبندی علائق ورزشی و مقایسه تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر مخارج ورزشی خانوارهای شیرازی با تاکید بر محل سکونت )محروم، نیمه برخوردار و برخوردار( (چکیده)
10 - prioritizing the sports interests and comparison of demografic factors effects on household sports expenditures in shiraz city,iran (چکیده)
11 - Analysis Role of Cost, Time and Attractiveness at leisure time physical activities in students of Tehran universities, Iran (چکیده)