بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Maryam Hashemi


موارد یافت شده: 22

1 - Fabrication and characterization of PVA/WPI nanofibers containing probiotics using electrospinning technique (چکیده)
2 - Evaluation of wound-healing efficiency of a functional Chitosan/Aloe vera hydrogel on the improvement of re-epithelialization in full thickness wound model of rat (چکیده)
3 - بازی وارسازی در آموزش الگوریتم به دانش آموزان پایه دوم متوسطه اول (چکیده)
4 - اثر سطح و منبع سدیم بر عملکرد رشد در دوره آغازین جوجه های گوشتی (چکیده)
5 - Mesenchymal stem cells engineered by modified polyethylenimine polymer for targeted cancer gene therapy, in vitro and in vivo (چکیده)
6 - بررسی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده و صمغ درخت زردآلو بر حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری توت‌ فرنگی (چکیده)
7 - A novel time integration formulation for nonlinear dynamic analysis (چکیده)
8 - Modified differential transformation method for solving nonlinear dynamic problems (چکیده)
9 - Synergistic effects of some essential oils against fungal spoilage on pear fruit (چکیده)
10 - Momentum distribution of charged particles in jets in dijet events and comparison to perturbative QCD predictions (چکیده)
11 - Induction of a balanced Th1/Th2 immune responses by co-delivery of PLGA/ovalbumin nanospheres and CpG ODNs/PEI-SWCNT nanoparticles as TLR9 agonist in BALB/c mice (چکیده)
12 - اندازه گیری ثابت جفت شدگی در نظریه اختلالی با استفاده از پارامترهای شکل رویداد و آهنگ رویدادهای سه جتی (چکیده)
13 - توصیف اختلالی طیف ذرات در نابودی الکترون پوزیترون (چکیده)
14 - مدل های گوناگون QCD و مقایسه انها با داده های تجربی و داده های مونت کارلو در برهمکنش های الکترون پوزیترون (چکیده)
15 - QCD test with the momentum spectra and the second binomial moment R2 using e+e- data (چکیده)
16 - Time Integration Method Based on Discrete Transfer Function (چکیده)
17 - Hadronization properties in annihilation at GeV centre of mass energy (چکیده)
18 - عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر (چکیده)
19 - Improving stability domains of the implicit higher order accuracy method (چکیده)
20 - عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد (چکیده)
21 - momentum specra of identified hadrons in (چکیده)
22 - Hadronization and QCd (چکیده)