بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mehdi Heidari


موارد یافت شده: 12

1 - طراحی مسیرهای بهینه بارگذاری در فرآیند هیدروفرمینگ با استفاده از روش طرح آزمایشها و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
2 - مدلسازی و بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
3 - Effects of inhibiting nitric oxide synthase on cumulus expansion and nuclear maturation of sheep oocytes (چکیده)
4 - The Effect of Roscovitine on Meiosis of Sheep Oocyte (چکیده)
5 - Effects of L-NAME on In Vitro Maturation of Sheep Oocytes (چکیده)
6 - Loading path optimization of T-shape tube hydroforming process (چکیده)
7 - Loading Path Optimization of T-shape Tube Hydroforming Process (چکیده)
8 - A New Approach for Predicting andOptimizing Weld Bead Geometry in GMAW (چکیده)
9 - یافتن مسیرهای بارگذاری بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ لوله های T شکل (چکیده)
10 - بهینه سازی پارامترهای بارگذاری فرآیند هیدروفرمینگ اتصالات T شکل با روش الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
11 - بهینه سازی هندسه گرده جوش در لوله های انتقال گاز با استفاده از الگوریتمهای هوشمند- مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان رضوی (چکیده)
12 - Modeling and optimization of MAG welding for gas pipelines using regression analysis and simulated annealing algorithm (چکیده)