بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Meysam Shafieeardestani


موارد یافت شده: 19

1 - زیست چینه نگاری روزن داران کف زی بزرگ از بخش پایینی سازند شهبازان: بازنگری سن توالی کربناتۀ موردمطالعه از برش تنگ لیلم )تاقدیس چناره، حوضۀ لرستان( (چکیده)
2 - Planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Turonian- Coniacian transition interval in the Kopeh-Dagh sedimentary basin, NE Iran (چکیده)
3 - Study of main planktonic foraminifera(Turonian-Santonian) in Kopeh-Dagh sedimentary environment, NE Iran (چکیده)
4 - Biostratigraphy of the Gurpi Formation (Zagros Basin, western Iran) based on planktonic foraminifera (چکیده)
5 - Upper Cretaceous planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Zagros Basin (West Iran) with reference to sea-level changes (چکیده)
6 - بررسی حوادث زیستی قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین سازند سورگاه، چاه ماله کوه و سرکان، جنوب باختری خرم آباد (چکیده)
7 - Biostratigraphy of Upper Cretaceous planktonic foraminifera of the Abtalkh Formation in an east–west transect, Kopet-Dagh Basin, northeastern Iran (چکیده)
8 - The occurrence of Neoflabellina bioevents across the Coniacian/Santonian boundary in the Abderaz Formation, Kopeh-Dagh Basin, Iran (چکیده)
9 - مطالعه آماری ساختارهای محافظت کننده دهانی روزن بران شناور سازند آبدراز (تورونین- ابتدای کامپانین) در خاور حوضه رسوبی کپه داغ، (شمال خاوری ایران) (چکیده)
10 - تعیین ژرفای دیرینه و مطالعه وقایع زیستی مرز سانتونین- کامپانین بر اساس روزن بران شناور در خاور حوضه کپه داغ ٬ شمال خاور ایران (چکیده)
11 - Integrated biostratigraphy and stage boundaries of the Abderaz Formation, east of the Kopeh-Dagh sedimentary basin, NE Iran (چکیده)
12 - Integrated biostratigraphy of the Upper Cretaceous Abderaz Formation of the East Kopet Dagh Basin (NE Iran) (چکیده)
13 - Paleoceanography and Paleobiogeography Patterns of theTuronian-Campanian Foraminifers from the AbderazFormation, North Eastern Iran (چکیده)
14 - وقایع زیستی فرامینیفرهای پلانکتونیک در مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز (برش الگو) شمال شرق کپه داغ (چکیده)
15 - Biostratigraphy and foraminiferal bioevent of the Abderaz Formation (Middle Turonian – Lower Campanian) in Kopeh-Dagh sedimentary basin, northeastern Iran (چکیده)
16 - بیوژئوگرافی و تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آبدراز در برش الگو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک (چکیده)
17 - Study of Planktonic morphotype of the Abderaz Formation at type section, Iran (چکیده)
18 - Planktonic Foraminiferal bioevents in the ATuronian/ Coniacian boundary interval in the Abderaz Formation at type section, Kopet-Dagh basin, Iran (چکیده)
19 - بیوژئوگرافی و تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آبدراز در برش الگو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک (چکیده)