بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohamad Reza Rashidian Vaziri


موارد یافت شده: 51

1 - ساخت صافی نوری میان گذر 222 نانومتر برای تولید تابش فرابنفش ضدعفونی کننده ایمن (چکیده)
2 - طراحی و ساخت تشدیدگر V- شکل در دستگاه بیناب‌نمایی ذبی لیزری OFCEAS (چکیده)
3 - حذف تصویر مزدوج و نوفه ها در تمام نگاری دیجیتال (چکیده)
4 - آپودیزه کردن گشودگی در میکروسکوپی به روش تمام‌نگاری دیجیتال (چکیده)
5 - اندازه گیری تجربی وابستگی دمایی ضریب شکست فانتوم آب برای پایش دقیق دز جذبی در روش های پرتودرمانی (چکیده)
6 - اندازه گیری انرژی حاصل از جذب پرتوی غیریون ساز لیزری در آب با استفاده از روش تداخل سنجی تمام نگاری دیجیتال (چکیده)
7 - اندازه گیری و مقایسه وابستگی دمایی ضریب شکست فانتوم های آب و پلکسی گلس به روش تداخل سنجی، برای استفاده در کالریمتری نوری (چکیده)
8 - Suppression of zero order diffraction from the reconstructed images in digital holography (چکیده)
9 - شبیه‌سازی مونت کارلوی فرایند لایه نشانی با لیزر پالسی و بررسی تغییر فاصله هدف تا زیرلایه بر مشخصات لایه‌ها (چکیده)
10 - مقایسه روش‌های بازسازی جبهه موج در تمامنگاری دیجیتال (چکیده)
11 - بررسی اثر محو شدگی پاسخ کالریمتر تداخل‌سنجی تمام‌نگاری به روش حل عددی (چکیده)
12 - اندازه‌‌گیری تغییرات دمایی پلی‌متیل متاآکریلات با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال (چکیده)
13 - ساخت رابط کاربری گرافیکی در محیط متلب برای پردازش تصاویر دریافتی از تداخل سنج نوری (چکیده)
14 - اندازه گیری دز جذبی الکترون در فانتوم آب به روش تمام نگاری دیجیتال با باریکه لیزر (چکیده)
15 - Measuring the temperature dependence of water density by a designed gamma ray density gauge (چکیده)
16 - Application of double-exposure digital holographic interferometry method for calculating the absorbed dose in poly(methyl methacrylate) environment (چکیده)
17 - اندازه‌گیری تغییرات دمایی ضریب شکست آب با استفاده از روش تداخل‌سنجی دیجیتال به منظور ساخت دزیمتر نوری (چکیده)
18 - بررسی ریزساختارها و تغییر خواص نوری ایجاد شده در پلی‌متیل‌متاآکریلات با تابش‌دهی توسط لیزر گاز‌کربنیک (چکیده)
19 - مطالعه‌ تغییر خواص نوری پلیمر پلی‌متیل متاآکریلات پرتودیده با تابش گاما (چکیده)
20 - Microscopic description of the thermalization process during pulsed laser deposition of aluminium in the presence of argon background gas (چکیده)
21 - Monte Carlo simulation of the subsurface growth mode during pulsed laser deposition (چکیده)
22 - New raster-scanned <inline-formula><math display="inline" overflow="scroll"><mrow><msub><mrow><mi>CO</mi></mrow><mrow><mn mathvariant="bold">2</mn></mrow></msub></mrow></math></inline-formula> laser heater for pulsed laser deposition applications: design and modeling for homogenous substrate heating (چکیده)
23 - Generalizing theZ-scan theory for nonlocal nonlinear media (چکیده)
24 - New ducting model for analyzing the Gaussian beam propagation in nonlinear Kerr media and its application to spatial self-phase modulations (چکیده)
25 - Describing the propagation of intense laser pulses in nonlinear Kerr media using the ducting model (چکیده)
26 - Z-scan theory for nonlocal nonlinear media with simultaneous nonlinear refraction and nonlinear absorption (چکیده)
27 - Investigation of the nonlocal nonlinear optical response of copper nanostructured thin films prepared by pulsed laser deposition (چکیده)
28 - Role of the aperture in Z -scan experiments: A parametric study (چکیده)
29 - Comment on “Nonlinear refraction measurements of materials using the moiré deflectometry” (چکیده)
30 - Optical and structural properties of copper nanostructured thin films prepared by pulsed laser deposition (چکیده)
31 - Nonlocal nonlinear optical response of graphene oxide-Au nanoparticles dispersed in different solvents (چکیده)
32 - Metal-enhanced fluorescence of graphene oxide by palladium nanoparticles in the blue–green part of the spectrum (چکیده)
33 - Development of a novel mixed hemimicelles dispersive micro solid phase extraction using 1-hexadecyl-3-methylimidazolium bromide coated magnetic graphene for the separation and preconcentration of fluoxetine in different matrices before its determination by fiber optic linear array spectrophotometry and mode-mismatched thermal lens spectroscopy (چکیده)
34 - Iron oxide functionalized graphene oxide as an efficient sorbent for dispersive micro-solid phase extraction of sulfadiazine followed by spectrophotometric and mode-mismatched thermal lens spectrometric determination (چکیده)
35 - Modelling of a holographic interferometry based calorimeter for radiation dosimetry (چکیده)
36 - Investigating the extrinsic size effect of palladium and gold spherical nanoparticles (چکیده)
37 - Enhancing the nonlinear optical properties of graphene oxide by repairing with palladium nanoparticles (چکیده)
38 - Effect of polarization force on the Jeans instability in collisional dusty plasmas (چکیده)
39 - Design, modelling and construction of a continuous nuclear gauge for measuring the fluid levels (چکیده)
40 - Double-exposure holographic interferometry for radiation dosimetry: A new developed model (چکیده)
41 - Design and improvement of a simple and easy-to-use gamma-ray densitometer for application in wood industry (چکیده)
42 - Fabrication of a simple and easy-to-make piezoelectric actuator and its use as phase shifter in digital speckle pattern interferometry (چکیده)
43 - Study of nonlinear optical properties of TiO2 – polystyrene nanocomposite films (چکیده)
44 - A New Optical Method for Online Monitoring of the Light Dose and Dose Profile in Photodynamic Therapy (چکیده)
45 - Digital holographic interferometry for measuring the absorbed three-dimensional dose distribution (چکیده)
46 - High‐contrast optical microscopy of graphene sheets (چکیده)
47 - Z-scan dosimetry of gamma-irradiated PMMA (چکیده)
48 - Large Optical Nonlinearity of the Activated Carbon Nanoparticles Prepared by Laser Ablation (چکیده)
49 - A new calorimetric method for measuring the absolute dose of high-energy electron beams by digital holographic interferometry (چکیده)
50 - A STUDY ON THE RELATION BETWEEN MORPHOLOGICAL AND CHEMICAL CHANGES AND WETTABILITY MODIFICATION OF POLYETHERSULFONE SURFACE AFTER IRRADIATION WITH A PULSED KrF LASER (چکیده)
51 - Experimental investigation and simultaneous modeling of the effect of methylene blue addition to cancer tumors in photodynamic therapy by digital holography (چکیده)