بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammadreza Akbarzadeh


موارد یافت شده: 16

1 - راه کارهای عملی صرفه جویی انرژی - مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2 - مطالعه عملکرد آستانه بر کاهش آبشستگی اطراف پایه پل در شرایط جریان سیلابی (چکیده)
3 - معرفی و ارزیابی عملکرد هیدرولیکی طرح نوین آبگیر کفی در اثر کاهش عرض (چکیده)
4 - بررسی تاثیر پیگیبک لاین بر آبشستگی موضعی زیر خطوط لوله افقی (چکیده)
5 - مدل سازی رواناب حوضه آبخیز اترک با استفاده از الگوریتم SUFI-2 مدل SWAT (چکیده)
6 - منشأیابی رسوبات ورودی به دریاچه سدهابا استفاده از عناصر شیمیایی (مطالعه موردی : رودخانه قلجق در استان خراسان شمالی) (چکیده)
7 - بررسی تأثیر طبقه بندی رسوب بر بهبود روشهای هیدرولوژیکیبرآورد بار معلق رودخانه ها؛مطالعه موردی حوضه آبخیز اترک (چکیده)
8 - تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی (چکیده)
9 - مقایسه و ارزیابی هیدرولیک جریان در دریچه های خودکار فلپ کلاسیک و فلپ اصلاح شده در شرایط جریان آزاد (چکیده)
10 - بررسی تاثیر بارهای وارده و بافت پیرامونی بر لوله فولادی در شبکه آب شهری با مدل اجزاء محدود Ansys (چکیده)
11 - بررسی تاثیر نیروی برشی در بسترهای موج دار سینوسی بر مشخصات پرش هیدرولیکی (چکیده)
12 - رویکرد بکارگیری پساب در آبیاری و الزامات و راهکارهای آن (چکیده)
13 - مطالعه اقتصادی روی هزینه های اجرای سدهای لاستیکی و بررسی مشکلات و مزایای بکارگیری آن در مناطق شمالی ایران (چکیده)
14 - Semi-active Control of Structures Using Neuro-Predictive Algorithm for MR Dampers (چکیده)
15 - Damage Index Monitoring of Structures Using Neural Networks (چکیده)
16 - مطالعه آزمایشگاهی رسوب گرفتگی در سیستم جدید آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل (چکیده)