بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mojtaba Rahimi Shahid


موارد یافت شده: 8

1 - Estimation of uniaxial compressive strength of Esfandiar Formation limestones using multilayer perceptron neural network north of Tabas city, Iran) (چکیده)
2 - استفاده از رگرسیون چند متغیره برای ارزیابی تراوایی توده سنگ های ساخت گاه سد خرسان 2 با استفاده از ویژگی های سیستم ناپیوستگی (چکیده)
3 - مطالعه زمین‌شناسی مهندسی و تحلیل پایداری دامنه سنگی آهک کارستی خرم‌آباد در محل آبشار مصنوعی (چکیده)
4 - پیش بینی شاخص دوام – وارفتگی با استفاده از خواص فیزیکی سنگ آهکهای سازند اسفندیار در شمال شهر طبس (چکیده)
5 - ارزیابی شکنندگی سنگآهک سازند اسفندیار )شمال طبس( با استفاده از روابط تجربی (چکیده)
6 - The estimation of Hamedan limestone brittleness index using point load index and porosity test (چکیده)
7 - پیش‌بینی شاخص شکنندگی و تعیین همبستگی تجربی بین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌آهک سازند تله زنگ در ساخت گاه سد هواسان (چکیده)
8 - مطالعه کیفی آب‌های زیرزمینی ساختگاه سد خرسان 2 با استفاده از روش تحلیل آماری چند متغیره (چکیده)