بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Morteza Sadeghi


موارد یافت شده: 31

1 - Estimating soil water flux from single-depth soil moisture data (چکیده)
2 - Gas permeation properties of cellulose acetate/silica nanocomposite membrane (چکیده)
3 - A Novel Remote Sensing Approach to Quantifying Soil Stability (چکیده)
4 - A novel approach to determine synchronization index oflactating dairy cow diets with minimal sensitivity to random variations (چکیده)
5 - A statistical framework for estimating air temperature using MODIS land surface temperature data (چکیده)
6 - A critical evaluation of the Miller and Miller similar media theory for application to natural soils (چکیده)
7 - Synthesis, characterization and gas separation properties of novel copolyimide membranes based on flexible etheric–aliphatic moieties (چکیده)
8 - Improving antifouling performance of PAN hollow fiber membrane using surface modification method (چکیده)
9 - Surface modification of PAN hollow fiber membrane by chemical reaction (چکیده)
10 - Separation of C3H8 and C2H6 from CH4 in polyurethane–zeolite 4Å and ZSM-5 mixed matrix membranes (چکیده)
11 - Gas separation properties of polyvinylchloride (PVC)-silica nanocomposite membrane (چکیده)
12 - Predictions of apple bruise volume using artificial neural network (چکیده)
13 - حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی (چکیده)
14 - مقیاس بندی منحنی مشخصه رطوبتی خاک های غیرمتشابه (چکیده)
15 - تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک بر پایه هندسه فرکتال ها (چکیده)
16 - Separation ofethylene/ethaneandpropylene/propanebycellulose acetate–silicananocompositemembranes (چکیده)
17 - Gas separation properties of poly(ethylene glycol)/poly(tetramethylene glycol) based polyurethane membranes (چکیده)
18 - Additional scaled solutions to Richards’ equation for infiltration and drainage (چکیده)
19 - Application of “panel-data” modeling to predict groundwater levels in the Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
20 - Scaled Solutions of Richards\' Equation for Infiltration and Drainage Considering Dissimilar Soils (چکیده)
21 - Review and classification of modeling approaches of soil hydrology processes-2 (چکیده)
22 - Invariant Solutions of Richards’ Equation for Water Movement in Dissimilar Soils (چکیده)
23 - ارزیابی کارایی روش های مقیاس سازی معادله ریچاردز در مدل سازی نفوذ در حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه مرغملک) (چکیده)
24 - Scaling to generalize a single solution to Richards' equation for soil water redistribution (چکیده)
25 - Gas separation properties of polyether-based polyurethane–silica nanocomposite membranes (چکیده)
26 - Review and Classification of Modeling Approaches of Soil Hydrology Processes-1 (چکیده)
27 - مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر (چکیده)
28 - مقیاس سازی توامان توابع نگهداشت آب و هدایت هیدرولیکی خاک (چکیده)
29 - مقایسه مدل های توزیع لوگ-نرمال و گاما برای نمایش منحنی توزیع اندازه ذرات خاک (چکیده)
30 - مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت در فاز توزیع مجدد (چکیده)
31 - Effects of the preparation conditions on ethylene/vinyl acetate membrane morphology with the use of scanning electron microscopy (چکیده)