بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Morteza Mohammadi


موارد یافت شده: 17

1 - Using pulsed electric field pre-treatment to optimize coriander seeds essential oil extraction and evaluate antimicrobial properties, antioxidant activity, and essential oil compositions (چکیده)
2 - Nonparametric tests of independence using copula-based Renyi and Tsallis divergence measures (چکیده)
3 - The Effects of Agricultural Product Exports on Environmental Quality (چکیده)
4 - Testing bivariate independence based on α -divergence by improved probit transformation method for copula density estimation (چکیده)
5 - Improvement of wind turbine aerodynamic performance by vanquishing stall with active multi air jet blowing (چکیده)
6 - تحلیل وابستگی دو متغیره با استفاده از اندازه های واگرایی جفری و هلینجر براساس برآورد تابع چگالی مفصل به روش تبدیل پروبیت بهبودیافته (چکیده)
7 - A Simulation Study of Semiparametric Estimation in Copula Models Based on Minimum Alpha-Divergence (چکیده)
8 - توزیع بتا برای برازش توزیع معیار پشتیبانی داده ها از یک فرضیه آماری (چکیده)
9 - Microwave-assisted hydrodistillation extraction of essential oil from coriander seeds and evaluation of their composition, antioxidant and antimicrobial activity (چکیده)
10 - نقش استنباط شواهدی در اندازه‌های واگرایی از دیدگاه تابع مفصل (چکیده)
11 - نقش استنباط شواهدی در تشخیص توزیع‌های چوله (چکیده)
12 - ارتباط بین الگوی رگرسیون چندک مفصل و اندازه وابستگی دمی (چکیده)
13 - کاربرد مدل شکننده گی وایبل-گاما در داده های پژشکی (چکیده)
14 - ویژگیهایی از مدلهای شکننده گی جمعی (چکیده)
15 - رگرسیون چندک غیر خطی به کمک تابع مفصل (چکیده)
16 - Investigation into Seasonal Effect and Browning Inhibitor on Callus Regeneration of Seedless Barberry (Berberis vulgaris var. asperma) (چکیده)
17 - بررسی اثر عوامل بازدارنده قهوهای شدن و تنظیم کنندههای رشد بر القای کالوس درزرشک بی دانه(Berberis vulgaris var. asperma) (چکیده)