بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mostafa Jahangir


موارد یافت شده: 13

1 - Household food waste prevention behavior: the role of religious orientations, emotional intelligence, and spiritual well-being (چکیده)
2 - Creativity and paternalistic leadership in a developing country's restaurants: The role of job embeddedness and career stage (چکیده)
3 - The Effects of Religious Orientations on Malevolent Creativity: Role of Positive Emotions and Spiritual Intelligence (چکیده)
4 - مدلسازی تفسیری ساختاری ریسکهای تحول سازمانی در دانشگاههای علوم پزشکی (چکیده)
5 - الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی (چکیده)
6 - Innovative Work Behavior in Public Organizations: The Roles of Ethical and Knowledge Sharing Behaviors (چکیده)
7 - The impact of social network on the innovative behavior of it professionals: what is the role of sharing mistakes? (چکیده)
8 - تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار اخلاقی کارکنان (چکیده)
9 - تبیین مولفه های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهری (چکیده)
10 - بررسی اثر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مشهد (چکیده)
11 - بررسی تأثیر تعلق‌ خاطر کاری بر رفتار نوآورانه ی با نقش میانجی اشتراک‌ گذاری خطاها (چکیده)
12 - تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری با تعدیل گری عوامل سازمانی-انسانی و فناوری اطلاعات (چکیده)
13 - Investigating the role of knowledge-oriented organizational culture and leadership as moderators on the effect of knowledge management on innovation (چکیده)