بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nasim Hasanpoor


موارد یافت شده: 10

1 - تأثیر فرایند اکستروژن و شرایط انجماد بر کیفیت خمیر منجمد و کوکی تهیه شده از آرد سورگوم (چکیده)
2 - بررسی تأثیر آرد سورگوم اکسترود شده و هیدروکلوئیدها بر ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی کوکی فاقد گلوتن (چکیده)
3 - ارزیابی تاثیر پوشش دهی و شرایط سرخ کردن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی فلافل سرخ شده به روش عمیق (چکیده)
4 - ارزیابی تاثیر پیش تیمار مایکروویو و دمای سرخ کردن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی کدوی سرخ شده به روش عمیق (چکیده)
5 - Physicochemical Properties of Bell Pepper and Kinetics of Its Color Change Influenced by Aloe vera and Gum Tragacanth Coatings during Storage at Different Temperatures (چکیده)
6 - Suitability of Aloe Vera and Gum Tragacanth as Edible Coatings for Extending the Shelf Life of Button Mushroom (چکیده)
7 - Employing an intelligence model and sensitivity analysis to investigate some physicochemical properties of coated bell pepper during storage (چکیده)
8 - مطالعه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی میوه کنار (چکیده)
9 - ارزیابی تاثیر متیل سلولز و سویا و شرایط سرخ کردن بر خصوصیات مهندسی و حسی فلافل سرخ شده به روش عمیق (چکیده)
10 - بررسی اثر نعناعبر کنترل رشد استافیلو کوکوس اوریوس در کشک سنتی (چکیده)