بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nasrin Salehnia


موارد یافت شده: 15

1 - Designing and calibrating an agent‐based platform to evaluate the effect of climate variables on residential water demand (چکیده)
2 - The effects of agricultural development on CO2 emissions: empirical evidence from the most populous developing countries (چکیده)
3 - Monitoring and projection of climate change impact on 24-h probable maximum precipitation in the Southeast of Caspian Sea (چکیده)
4 - Testing Porter and pollution haven hypothesis via economic variables and CO2 emissions: a cross-country review with panel quantile regression method (چکیده)
5 - Rainfed wheat (Triticum aestivum L.) yield prediction using economical, meteorological, and drought indicators through pooled panel data and statistical downscaling (چکیده)
6 - Climate data clustering effects on arid and semi-arid rainfed wheat yield: a comparison of artificial intelligence and K-means approaches (چکیده)
7 - Comparing the performance of dynamical and statistical downscaling on historical run precipitation data over a semi-arid region (چکیده)
8 - بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی 5.RCP4 درپیشبینی خشکسالی های هواشناسی (چکیده)
9 - Estimation of meteorological drought indices based on AgMERRA precipitation data and station-observed precipitation data (چکیده)
10 - Using Canopy Reflectance and Crop Stress Index to Enhance Wheat Yield Prediction (چکیده)
11 - Applicability of AgMERRA forcing dataset to fill the gaps in historical in-situ meteorological data, case study: Iran (چکیده)
12 - بررسی عدم قطعیت مدل LARS تحت سناریوهای A1B، A2 و B1 در پیش بینی بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (چکیده)
13 - تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد (چکیده)
14 - مقایسه دو مدل K-NN و ریزمقیاس LARS-WG بمنظور تولید داده های هواشناسی در سه اقلیم مختلف آب و هوایی(مشهد- بیرجند-بجنورد) (چکیده)
15 - مقایسه دو مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG و ASD در پیش بینی بارش و دما تحت شرایط تغییراقلیم و در وضعیت های آب و هوائی متفاوت (چکیده)