بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nona Mesgarani


موارد یافت شده: 13

1 - ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنه های مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری (چکیده)
2 - ارزیابی کیفیت محیط مسکونی مرکز شهر با تاکید بر پایداری: مورد کاوی محدوده سرشور و چهنو شهر مشهد (چکیده)
3 - ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنه های مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری (چکیده)
4 - تحلیل لایه های ادراکی معماری شهری ایرانی اسلامی در پایتخت معنوی ایران (محدوده مورد مطالعه –بدنه بالا خیابان و پایین خیابان در شهر مشهد) (چکیده)
5 - تحلیل لایه های ادراکی معماری شهری ایرانی اسلامی در پایتخت معنوی ایران (محدوده مورد مطالعه ؛ بدنه بالا خیابان و پایین خیابان شهر مشهد) (چکیده)
6 - طراحی فضای شهری خلاق؛ رهیافتی بر بازآفرینی و خلق مکان (نمونه موردی: باغ چشمه مشهد) (چکیده)
7 - Quality Assessment of Residential Area of City Center With Emphasis on Stability: Case Study of SARSHOR AND CHAHNO DISTRICTS OF MASHHAD CITY (چکیده)
8 - Criteria for Creative Urban Design (چکیده)
9 - Analysis of the Conceptual Layers of Iranian Islamic Architecture in an Urban of Iranian Spiritual Capital Atmosphere (چکیده)
10 - Threaten Factors of Residential Tissue and Executive Solution (Case Study: Mashhad City (چکیده)
11 - تحلیل کیفیت پیاده روهای شهری با تأکید بر مولفه های سلامت: مطالعه موردی خیابان هفده شهریور مشهد (چکیده)
12 - Improve Quality of Urban Pavements with Emphasis on Components of Health (چکیده)
13 - بحران سکونت- بررسی و شناسایی عوامل تهدید کننده در پهنه های مسکونی (چکیده)