بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: RASHID SAFARI


موارد یافت شده: 14

1 - بررسی مقاومت ریزکپسول های روغن ماهی در شرایط شکمبه و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی (چکیده)
2 - تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها (چکیده)
3 - تأثیر تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
4 - تأثیر تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
5 - Effects of tomato pomace on feed intake and milk production of lactating dairy cows (چکیده)
6 - Effects of substitution barley grain with dried citrus pulp on performance of Holstein dairy cows (چکیده)
7 - تاثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
8 - Dry matte degradation of various sources of citrus pulp measured by mobile nylon bag technique (چکیده)
9 - Correlation between in vitro gas production and in situ technique for evaluation of various sources of dried citrus pulp (چکیده)
10 - In vitro gas production technique to determining of nutritive value of various sources of citrus pulp (چکیده)
11 - Correlation of in vitro gas production and in situ technique for evaluation of tomato pomace degradability (چکیده)
12 - Nutritive value and degred ebility of dried tomato pulp (چکیده)
13 - تحمین تجزیه پذیری ماده خشک انواع تفاله مرکبات در شکمبه با استفاده از روش کیسه های نایلونی (چکیده)
14 - تعیین ارزش غذایی انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش تولید گاز (چکیده)