بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Rajab Asgharian Ghannad Yazdi


موارد یافت شده: 15

1 - Determination of PSS Location Based on Singular Value Decomposition (چکیده)
2 - Relative gain array and singular value decomposition in determination of PSS location (چکیده)
3 - Robust control of dc/dc PWM converters: A comparison of , and fuzzy logic based approaches (چکیده)
4 - New Concepts of Control Structure Design in Determination of PSS Location (چکیده)
5 - An algorithm for constructing nonsmooth Lyapunov functions for continuous nonlinear time invariant systems (چکیده)
6 - کاهش زمان نشست در کنترل فیدبک تاخیری سیستم آشوبی روسلر باسنکرو ن کنندهPI (چکیده)
7 - Adaptive Controlling chaotic Rössler system via synchronization (چکیده)
8 - Controlling chaotic Rössler system via synchronization, using bifurcation parameter to choose desirable periodic orbit (چکیده)
9 - Determination of PSS Location Based on the Control Structure Design Indices (چکیده)
10 - Control structure design in power system (چکیده)
11 - عدد تداخل حلقه بسته بعنوان معیاری برای زوج بندی در سیستمهای کنترلی (چکیده)
12 - Design of a Variable Structure Controller to Pneumatic Muscle Actuator Using Moving Sliding Surfaces (چکیده)
13 - Singular Value Decomposition as a Measure for Control Structure Design in Power Systems (چکیده)
14 - عدد تداخل حلقه بسته (CIN) بعنوان معياري براي زوج بندي در سيستمهاي غير متمركز (چکیده)
15 - طراحی پایدار ساز سیستم قدرت با در نظر گرفتن مدرج سازی (چکیده)